Unit 9 – Writing – ANH 10 – KN

Tóm tắt bài

1.1. Unit 9 lớp 10 Writing Task 1

Work in pairs. Look at the picture and answer the questions.

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức tranh và trả lời các câu hỏi.)

1. Do you recognise the animal?

2. Where does it come from?

3. What do the letters WWF stand for?

Guide to answer

1. It’s a panda.

2. It comes from China.

3. WWF stands for World Wide Fund for Nature (formally The World Wide Fund.)

Tạm dịch

1. Bạn có nhận ra con vật này không?

Đó là một con gấu trúc.

2. Nó đến từ đâu?

Nó đến từ Trung Quốc.

3. Các chữ cái WWF là viết tắt của cụm từ gì?

WWF là viết tắt của World Wide Fund for Nature (chính thức là The World Wide Fund.)

1.2. Unit 9 lớp 10 Writing Task 2

Read the text about WWF and complete the table.

(Đọc văn bản về WWF và hoàn thành bảng.)

The World Wide Fund for Nature (WWF), originally called the World Wildife Fund, is a non-governmental organisation. It was set up in 1961,and today it is the world’s largest environmental organisation. It aims to stop the process of destroying the planet’s natural environment and to build a future in which humans respect nature.

Much of the work of WWF focuses on the survival of endangered animals and the protection of their natural habitats. These animals include the Indian elephant, the gorilla, the giant tortoise and the giant panda. Currently, WWF has 5 million supporters worldwide. It works in more than 100 countries and supports around 1,300 environmental projects.

Guide to answer

Tạm dịch

Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF), ban đầu được gọi là Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, là một tổ chức phi chính phủ. Nó được thành lập vào năm 1961, và ngày nay nó là tổ chức môi trường lớn nhất thế giới. Nó nhằm mục đích ngăn chặn quá trình phá hủy môi trường tự nhiên của hành tinh và xây dựng một tương lai trong đó con người tôn trọng thiên nhiên.

Phần lớn công việc của WWF tập trung vào sự tồn tại của các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng và bảo vệ môi trường sống tự nhiên của chúng. Những động vật này bao gồm voi Ấn Độ, khỉ đột, rùa khổng lồ và gấu trúc khổng lồ. Hiện tại, WWF có 5 triệu người ủng hộ trên toàn thế giới. Nó hoạt động ở hơn 100 quốc gia và hỗ trợ khoảng 1.300 dự án môi trường.

1.3. Unit 9 lớp 10 Writing Task 3

Write a paragraph (120 – 150 words) about Save the Elephants, using the information in the table below.

(Viết đoạn văn (120 – 150 từ) về Cứu nguy voi, sử dụng thông tin trong bảng dưới đây.)

Tạm dịch

Guide to answer

The Save the Elephants (STE) is a non-profit organisation. It was set up in 1993 in Iain Douglas-Hamilton, and today it is one of the world’s largest organisation to save elephants worldwide. It aims to make sure elephants do not die out and protect the habitats in which elephants are found.

Much of the work of STE focuses on stopping the illegal hunting of elephants especially in Africa and Asia, working together with scientists and experts to conduct research on elephant behaviour, raising people’s awareness through films, television and new media sources. Currently, STE works in 40 countries and supports 335 projects.

Tạm dịch

Tổ chức Cứu nguy loài Voi (STE) là một tổ chức phi lợi nhuận. Nó được thành lập vào năm 1993 tại Iain Douglas-Hamilton, và ngày nay nó là một trong những tổ chức cứu voi lớn nhất thế giới trên toàn thế giới. Nó nhằm mục đích đảm bảo voi không bị chết và bảo vệ môi trường sống nơi voi được tìm thấy.

Phần lớn công việc của STE tập trung vào việc ngăn chặn nạn săn bắt voi trái phép, đặc biệt là ở châu Phi và châu Á, cùng với các nhà khoa học và chuyên gia tiến hành nghiên cứu về hành vi của loài voi, nâng cao nhận thức của người dân thông qua các bộ phim, truyền hình và các nguồn phương tiện truyền thông mới. Hiện tại, STE hoạt động ở 40 quốc gia và hỗ trợ 335 dự án.

Bài tập minh họa

Do you think that we should protect our natural environment? What should we do to protect it? Write a short paragraph to support your opinion.

(Bạn có nghĩ rằng chúng ta nên bảo vệ môi trường tự nhiên của chúng ta? Chúng ta phải làm gì để bảo vệ nó? Viết một đoạn văn ngắn để hỗ trợ ý kiến của bạn.)

Suggested answer

I think that protecting the environment is the responsibility of all the people in the world. We need to act out some things before it‟s too late. In my opinion, I‟d like to share you some possible solution for this problem.

– Use public mode of transportation: Encourage people to use more and more public modes of transportation to reduce pollution.

– Save energy: Switch off fans and lights when you are going out. Large amount of fossil fuels are burnt to produce electricity. You can save the environment from degradation by reducing the amount of fossil fuels to be burned.

– Understand the concept of Reduce, Reuse and Recycle: Do not throw away items that are of no use to you. In-fact reuse them for some other purpose. For e.g. you can use old jars to store cereals or pulses.

– Emphasis on clean energy: Clean energy technologies like solar, wind and geothermal are more and more popular. Government should encourage and favour the people to use it.

– Use electric saving devices: This is a simple and effective that all of us can do right now. Several attempts are being made on a personal, industrial and governmental levels to save our environment in the world now. You and me, we need to contribute to save our green planet.

Bấm vào đây để viết phản hồi

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *