Unit 9 – Speaking – ANH 10 – KN

Tóm tắt bài

1.1. Unit 9 lớp 10 Speaking Task 1

Work in pairs. Match the environmental problems to the suggested solutions.

(Làm việc theo cặp. Phù hợp với các vấn đề môi trường với các giải pháp được đề xuất.)

Guide to answer

1. DISAPPEARANCE OF ENDANGERED ANIMALS

c. Stop illegal hunting and fishing

e. Avoid products that are made from animal parts

2. DEFORESTATION

a. Recycle paper, plastics, and wood products

f. Introduce strict laws to prevent the cutting of natural forest

3. AIR POLLUTION

b. Use electric vehicles or public transport, and plant more trees

d. Stop burning leaves, rubbish, and other materials

Tạm dịch

1. SỰ BIẾN MẤT CỦA CÁC ĐỘNG VẬT ĐANG BỊ ĐE DỌA

c. Ngừng săn bắn và đánh bắt bất hợp pháp

e. Tránh các sản phẩm được làm từ các bộ phận của động vật

2. TÀN PHÁ RỪNG

a. Tái chế giấy, nhựa và các sản phẩm gỗ

f. Đưa ra luật nghiêm khắc để ngăn chặn việc chặt phá rừng tự nhiên

3. Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

b. Sử dụng xe điện hoặc phương tiện giao thông công cộng và trồng nhiều cây hơn

d. Ngừng đốt lá, rác và các vật liệu khác

1.2. Unit 9 lớp 10 Speaking Task 2

Work in pairs. Complete the presentation outline below with the information in the box.

(Làm việc theo cặp. Hoàn thành dàn ý bài thuyết trình bên dưới với thông tin trong hộp.)

SOLUTIONS TO AIR POLLUTION

Presentation Outline

1. Welcoming the audience and introducing the topic

____________________________

2. The first solution

____________________________

3. The second solution

____________________________

4. Finishing the presentation and thanking the audience

____________________________

A. The first solution is to stop burning leaves, rubbis hand other materials. This will reduce the smoke produced in the air.

B. That concludes our presentation today. Thank you for listening.

C. Another solution is to use electric vehicles or public transport. This will reduce the gas emissions from private vehicles and will make the air cleaner.

D. Hi everyone. I’m here today to talk to you about the solutions to one of the most serious problems in our city – air pollution.

Guide to answer

Tạm dịch

GIẢI PHÁP Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

Dàn ý bài thuyết trình

1. Đón tiếp khán giả và giới thiệu chủ đề

Chào mọi người. Hôm nay tôi ở đây để nói chuyện với bạn về các giải pháp cho một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất ở thành phố của chúng ta – ô nhiễm không khí.

2. Giải pháp đầu tiên

Giải pháp đầu tiên là ngừng đốt lá cây, rác và các vật liệu khác. Điều này sẽ làm giảm khói tạo ra trong không khí.

3. Giải pháp thứ hai

Một giải pháp khác là sử dụng xe điện hoặc phương tiện công cộng. Điều này sẽ làm giảm lượng khí thải từ các phương tiện giao thông cá nhân và làm cho không khí trong sạch hơn.

4. Kết thúc bài thuyết trình và cảm ơn khán giả

Điều đó kết thúc bài thuyết trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cám ơn vì đã lắng nghe.

1.3. Unit 9 lớp 10 Speaking Task 3

Work in groups. Choose an environmental problem in 1 and make a presentation on the solutions to it. Use the expressions below to help you.

(Làm việc nhóm. Chọn một vấn đề môi trường trong Bài 1 và trình bày các giải pháp cho vấn đề đó. Sử dụng các biểu thức dưới đây để giúp bạn.)

Tạm dịch

Guide to answer

I’d like to talk about one of the most serious problems in my country is deforestation. I will suggest some solutions to solve it.

Firstly, the problem can be solved by recycling paper, plastics and wood products. This will reduce the amount of trees that be cut down for production.

Another solution is to introduce strict laws to prevent the cutting of natural forests. We need heavy punishment for loggers.

That concludes our presentation. Thank you for attention.

Tạm dịch

Tôi muốn nói về một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất ở đất nước tôi là nạn phá rừng. Tôi sẽ đề xuất một số giải pháp để giải quyết nó.

Thứ nhất, vấn đề có thể được giải quyết bằng cách tái chế giấy, nhựa và các sản phẩm từ gỗ. Điều này sẽ làm giảm số lượng cây bị chặt để sản xuất.

Một giải pháp khác là đưa ra luật nghiêm khắc để ngăn chặn việc chặt phá rừng tự nhiên. Chúng ta cần trừng phạt nặng đối với lâm tặc.

Điều đó đã kết thúc bài thuyết trình của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã chú ý.

Bài tập minh họa

List some causes and consequences of pollutions to complete the table

(Nêu một số nguyên nhân và hậu quả của ô nhiễm để hoàn thành bảng)

Key

Bấm vào đây để viết phản hồi

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *