Unit 9 – Reading – ANH 10 – KN

Tóm tắt bài

1.1. Unit 9 lớp 10 Reading Task 1

Work in pairs. Look at the pictures and answer the following question.

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào các bức tranh và trả lời câu hỏi sau.)

What environmental problems do you see in the pictures?

(Bạn thấy những vấn đề môi trường nào trong các bức tranh?)

Guide to answer

a. drought

b. ice melting

c. greenhouse gases

d. endangered animals

Tạm dịch

a. Hạn hán

b. Băng tan

c. Khí nhà kính

d. Động vật đang bị đe dọa

1.2. Unit 9 lớp 10 Reading Task 2

Read the text below and choose the best title for it.

(Đọc văn bản dưới đây và chọn tiêu đề tốt nhất cho nó.)

a. Environmental problems: What are they?

b. Environmental protection: How important is it?

c. Environmental solutions: How practical are they?

The environment we live in is facing many serious problems. We need to be aware of these problems so that we can find ways to protect nature.

A. Global warming is the rise in the average temperature of the earth’s atmosphere. It is one of the biggest issues facing humans today. It can have serious consequences such as rising sea levels. Polar ice melting and extreme weather events ke floods or heatwaves.

B. Another environmental problem is the cutting and clearing of natural forests. The loss of forests can have a negative impact on the environment. It can damage the natural habitats of many animals and put wildiife in danger. It can also destroy the natural soil and lead to climate change.

C. Air pollution is also a serious problem. It is mainly caused by waste gases that come out of vehicles, machines of factories. When these harmful gases combine with the water in the air, they come down as rain or snow, which can damage all forms of life. In addition, this problem leads to global warming and climate change. It is also a major cause of respiratory diseases or evenlung cancer.

D. Around the world, the number of endangered animals is rising. Many of them disappear because of pollution and climate change. In addition, humans illegally hunt and kill animals, and catch too many fish at once. This is upsetting the natural balance of ecosystems, which can be harmful to all living and non-living things.

Guide to answer

a. Environmental problems: What are they?

b. Environmental protection: How important is it?

c. Environmental solutions: How practical are they?

Tạm dịch

Môi trường chúng ta đang sống đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng. Chúng ta cần nhận thức rõ những vấn đề này để có thể tìm cách bảo vệ thiên nhiên.

A. Sự nóng lên toàn cầu là sự gia tăng nhiệt độ trung bình của khí quyển trái đất. Đó là một trong những vấn đề lớn nhất mà con người phải đối mặt ngày nay. Nó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như mực nước biển dâng cao. Băng tan ở vùng cực và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt gây ra lũ lụt hoặc sóng nhiệt.

B. Một vấn đề môi trường khác là chặt phá rừng tự nhiên. Việc mất rừng có thể có tác động tiêu cực đến môi trường. Nó có thể phá hủy môi trường sống tự nhiên của nhiều loài động vật và khiến cuộc sống hoang dã gặp nguy hiểm. Nó cũng có thể phá hủy đất tự nhiên và dẫn đến biến đổi khí hậu.

C. Ô nhiễm không khí cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu là do khí thải thoát ra từ xe cộ, máy móc của các nhà máy. Khi những khí độc hại này kết hợp với nước trong không khí, chúng sẽ tạo thành mưa hoặc tuyết, có thể gây hại cho mọi dạng sống. Ngoài ra, vấn đề này còn dẫn đến hiện tượng nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu. Nó cũng là nguyên nhân chính gây ra các bệnh về đường hô hấp hoặc ung thư thậm chí là ung thư.

D. Trên khắp thế giới, số lượng các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng đang tăng lên. Nhiều người trong số họ biến mất vì ô nhiễm và biến đổi khí hậu. Ngoài ra, con người săn bắt và giết động vật một cách bất hợp pháp, và đánh bắt quá nhiều cá cùng một lúc. Điều này đang làm đảo lộn sự cân bằng tự nhiên của các hệ sinh thái, có thể gây hại cho tất cả các sinh vật sống và phi sinh vật.

1.3. Unit 9 lớp 10 Reading Task 3

Read the text again and decide which paragraph contains the following information.

(Đọc lại văn bản và quyết định đoạn văn nào chứa thông tin sau.)

Guide to answer

1. C

2. B

3. A

4. D

Tạm dịch

1. Một ví dụ về các chất độc hại trong không khí và môi trường sống.

2. Một trong những lý do phá hủy môi trường sống của động vật hoang dã.

3. Sự gia tăng mực nước biển trên thế giới.

4. Ảnh hưởng của săn bắt trái phép đối với hệ sinh thái.

1.4. Unit 9 lớp 10 Reading Task 4

Complete the sentences with the information from the text. Use no more than TWO words for each answer.

(Hoàn thành các câu với thông tin từ văn bản. Sử dụng không quá HAI từ cho mỗi câu trả lời.)

1. Global warming can cause extreme _______ such as floods or heatwaves.

2. The natural _______ of many animals can be destroyed in the process of cutting down forests.

3. One of the main causes of air polution is _______ produced by machines and factories.

4. When many animals disappear, this damages the natural balance of _______.

Guide to answer

1. Global warming can cause extreme weather events such as floods or heatwaves.

2. The natural habitats of many animals can be destroyed in the process of cutting down forests.

3. One of the main causes of air polution is waste gases produced by machines and factories.

4. When many animals disappear, this damages the natural balance of ecosystems.

Tạm dịch

1. Trái đất nóng lên có thể gây ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như lũ lụt hoặc sóng nhiệt.

2. Môi trường sống tự nhiên của nhiều loài động vật có thể bị phá hủy trong quá trình chặt phá rừng.

3. Một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí là do khí thải do máy móc, nhà máy sản xuất.

4. Khi nhiều loài động vật biến mất, điều này làm hỏng sự cân bằng tự nhiên của hệ sinh thái.

1.5. Unit 9 lớp 10 Reading Task 5

Work in groups. Discuss the question.

(Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi.)

Which of the problems mentioned in the text do you think is the most serious in Viet Nam?

(Theo bạn, vấn đề nào được đề cập trong văn bản là nghiêm trọng nhất ở Việt Nam?)

 

Guide to answer

In my opinion, air pollution is the most serious environmental problem in Viet Nam, especially in big cities. It affects our health directly because the polluted air we breathe in may cause health problems such as respiratory diseases or even death.

(Theo tôi, ô nhiễm không khí là vấn đề môi trường nghiêm trọng nhất ở Việt Nam, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta vì không khí ô nhiễm mà chúng ta hít thở có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe như các bệnh về đường hô hấp, thậm chí tử vong.)

Bài tập minh họa

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

(Đọc đoạn văn dưới đây và quyết định xem các câu nói là ĐÚNG hay SAI?)

Many environmental problems seem so big that only governments, local authorities or big companies can deal with them. One example is global warming. We need government action to reduce emissions from coal and oil burning power stations and to develop safer sources of power. These require tough regulations and huge investment. The loss of forests and other habitat is another problem. How can we as individuals stop the destruction of the Amazon or Indonesian rain forests? Yet another example is waste. When people live in cities, they may not be able store or recycle waste, so huge landfills or incinerators are needed.

However, as consumers, we are the ones responsible for all these problems. First of all, we all need to consume less power. We need to turn off lights, replace inefficient bulbs with low-power ones, and not leave equipment on standby. Secondly, we need to control our surging populations. Each of us can make a decision regarding family size. This has a huge impact on the size of our cities and the need for food and more agricultural land. In addition, we need to consider eating less meat and more vegetables and fruit, in order to reduce the amount of land needed for meat. Generally, the main step we need to take is to live more simply. We need to reduce our consumption, recycle, and reuse.

Question 1: The government’s role is to reduce emissions and develop safer sources of energy.

Question 2: When people live in cities, they may be able store or recycle waste.

Question 3: We have no responsibility for the problem.

Question 4: Turning off lights and equipment, and using low power bulbs helps to save electricity.

Question 5: Family size is natural and we can do nothing about it.

Key

Question 1: True

Giải thích: Dựa vào câu: “We need government action to reduce emissions from coal and oil burning power stations and to develop safer sources of power.”.

Question 2: False

Giải thích: Dựa vào câu: “When people live in cities, they may not be able store or recycle waste, so huge landfills or incinerators are needed.”.

Question 3: False

Giải thích: Dựa vào câu: “However, as consumers, we are the ones responsible for all these problems.”.

Question 4: True

Giải thích: Dựa vào câu: “We need to turn off lights, replace inefficient bulbs with low-power ones, and not leave equipment on standby”.

Question 5: False

Giải thích: Dựa vào câu: “Secondly, we need to control our surging populations. Each of us can make a decision regarding family size.”.

Bấm vào đây để viết phản hồi

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *