Unit 8 – Speaking – ANH 10 – KN

Tóm tắt bài

1.1. Unit 8 lớp 10 Speaking Task 1

Put the advantages and disadvantages of online learning from the box into suitable categories. You may add more to each category.

(Đặt những ưu điểm và nhược điểm của việc học trực tuyến từ hộp vào các danh mục phù hợp. Bạn có thể thêm nhiều hơn vào mỗi danh mục.)

a. We can learn at our own pace.

b. We may have technical problems.

c. We sit in front of a computer for a long time.

d. We can learn anytime and anywhere with an Internet connection.

e. We can organise our own study schedule.

f. We can’t discuss and talk to each other face to face.

Guide to answer

Tạm dịch

a. Chúng ta có thể học theo tốc độ của riêng mình.

b. Chúng tôi có thể gặp sự cố kỹ thuật.

c. Chúng ta ngồi trước máy tính trong một thời gian dài.

d. Chúng ta có thể học bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào có kết nối Internet.

e. Chúng ta có thể sắp xếp lịch học của riêng mình.

f. Chúng tôi không thể thảo luận và nói chuyện trực tiếp với nhau.

1.2. Unit 8 lớp 10 Speaking Task 2

Work in groups. Each group chooses to be either For or Against online learning. Discuss and provide explanations to support your side. Use the table below to note your ideas.

(Làm việc nhóm. Mỗi nhóm chọn là Ủng hộ hoặc Chống lại việc học trực tuyến. Thảo luận và đưa ra các giải thích để bảo vệ lựa chọn của mình. Sử dụng bảng dưới đây để ghi lại ý tưởng của bạn.)

Guide to answer

For:

– We can organise our own study schedule.

– We can make a study plan which is suitable for each individual.

– We can take a rest everywhen we feel tired.

Against:

– We may have technical problems.

– The Internet connection may be unstable.

– Laptops and smartphones may be broken anytime.

Tạm dịch

Tán thành:

– Chúng tôi có thể sắp xếp lịch học của riêng mình.

– Chúng ta có thể lập kế hoạch học tập phù hợp với từng cá nhân.

– Chúng ta có thể nghỉ ngÆ¡i mỗi khi cảm thấy mệt mỏi.

Chống lại:

– Chúng tôi có thể gặp sá»± cố kỹ thuật.

– Kết nối Internet có thể không ổn định.

– Máy tính xách tay và điện thoại thông minh có thể bị hỏng bất cứ lúc nào.

1.3. Unit 8 lớp 10 Speaking Task 3

Work with a classmate from the opposite group. Discuss your opinions about online learning. Use your notes in 2.

(Làm việc với một người bạn cùng lớp trong nhóm đối diện. Thảo luận ý kiến của bạn về việc học trực tuyến. Sử dụng ghi chú của bạn trong Bài 2.)

Example:

A: I think online learning has more advantages than disadvantages. First, we can learn anytime and anywhere with an internet connection. So, we don’t have to travel long distances to school. We can stay at home to attend lessons.

(Tôi nghĩ học trực tuyến có nhiều ưu điểm hơn là nhược điểm. Đầu tiên, chúng ta có thể học mọi lúc mọi nơi khi có kết nối internet. Vì vậy, chúng tôi không phải đi xa đến trường. Chúng ta có thể ở nhà để tham gia các bài học.)

B: I don’t agree with you. Online learning has more disadvantages than advantages. Studying online means we have to sit in front of a computer for many hours and this is not healthy for our eyes and back.

(Tôi không đồng ý với bạn. Học trực tuyến có nhiều nhược điểm hơn là ưu điểm. Học trực tuyến đồng nghĩa với việc chúng ta phải ngồi trước máy tính nhiều giờ và điều này không tốt cho sức khỏe của mắt và lưng.)

Guide to answer

A: I think online learning is not good. Studying online make learners not active, less communicate. Sometimes, we can’t discuss and talk to each other face to face. It means we’ve been limited teamwork skills.

B: I don’t think so. I suppose that online learning is a great way in modern life. Learners can learn anytime and anywhere with an Internet connection and organise our own study schedule.

Tạm dịch

A: Tôi nghĩ rằng học trực tuyến là không tốt. Học trực tuyến khiến người học không chủ động, ít giao tiếp. Đôi khi, chúng tôi không thể thảo luận và nói chuyện trực tiếp với nhau. Nó có nghĩa là chúng tôi đã bị hạn chế kỹ năng làm việc nhóm.

B: Tôi không nghĩ vậy. Tôi cho rằng học trực tuyến là một cách tuyệt vời trong cuộc sống hiện đại. Người học có thể học mọi lúc mọi nơi có kết nối Internet và tự sắp xếp lịch học.

Bài tập minh họa

List some advantages and disadvantages of using electronic devices in learning English. (Nêu một số thuận lợi và khó khăn của việc sử dụng thiết bị điện tử trong học tiếng Anh.)

Key

Post a comment

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *