Unit 7 – Speaking – ANH 10 – KN

Tóm tắt bài

1.1. Unit 7 lớp 10 Speaking Task 1

Complete the conversation about a UNICEF programme with the sentences in the box. Then practise it in pairs.

(Hoàn thành bài hội thoại về chương trình UNICEF bằng các câu trong ô trống. Sau đó thực hành nó theo cặp.)

A: What is the name of the programme?

B: (1) _____________

A: What does this programme focus on?

B: (2) _____________

A: What are the activiies of this programme?

B: (3) _____________

a. It offers young people job training and career advice. I also teaches them essential skils for the job market.

b. It is Education for Disavantaged Young People.

c. It focuses on helping disadvantaged teenagers continue their education

Guide to answer

A: What is the name of the programme?

B: (1) It is Education for Disavantaged Young People.

A: What does this programme focus on?

B: (2) It focuses on helping disadvantaged teenagers continue their education.

A: What are the activiies of this programme?

B: (3) It offers young people job training and career advice. I also teaches them essential skils for the job market.

Tạm dịch

A: Tên của chương trình là gì?

B: Đó là Giáo dục cho Những Người Trẻ Bị Khuyết Tật.

A: Chương trình này tập trung vào điều gì?

B: Nó tập trung vào việc giúp đỡ những thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đi học.

A: Các hoạt động của chương trình này là gì?

B: Nó cung cấp đào tạo việc làm và lời khuyên nghề nghiệp cho những người trẻ tuổi. Tôi cũng dạy họ những kiến thức cần thiết cho thị trường việc làm.

1.2. Unit 7 lớp 10 Speaking Task 2

Work in pairs. Student A looks at the table below. Student B looks at the table on page 85. Ask each other the questions in 1 to complete your table.

(Làm việc theo cặp. Học sinh A nhìn vào bảng dưới đây. Học sinh B nhìn vào bảng ở trang 85. Hỏi nhau các câu hỏi trong 1 để hoàn thành bảng của bạn.)

Student A

  UNICEF UNDP Project
What / name? Vaccines for Children

………………

What / focus on? protecting children with life-saving vaccines ………………
What / activities

– educating people about the benefits of vaccines

– vaccinating as many children as possible

……………..

Example:

A: What is the name of the UNDP project?

B: It’s ……………..

Guide to answer

A: What is the name of the UNDP project?

B: It’s Poverty Reduction.

A: What does this project focus on?

B: It focuses on reducing poverty and developing economy in disadvantaged areas.

A: What are the activities of this project?

B: They are providing technical support and helping develop solutions to local issues.

Tạm dịch

A: Tên của dự án UNDP là gì?

B: Đó là Giảm nghèo.

A: Dự án này tập trung vào điều gì?

B: Nó tập trung vào việc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế ở những vùng khó khăn.

A: Các hoạt động của dự án này là gì?

B: Họ đang cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và giúp phát triển các giải pháp cho các vấn đề địa phương.

1.3. Unit 7 lớp 10 Speaking Task 3

Work in groups. Discuss and decide which programme or project in 1 and 2 will bring more benefits to people in your local area. Then share your ideas with the whole class.

(Làm việc nhóm. Thảo luận và quyết định chương trình hoặc dự án nào trong 1 và 2 sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân trong khu vực địa phương của bạn. Sau đó chia sẻ ý kiến của bạn với cả lớp.)

Useful expressions:

I think / believe that the project / programme … is more important / necessary for my local area because ………..

This project / programme helps local people … / brings local people more opportuniies to ………

In our group, most of us agree that ……….. But one member thinks that ………….

Example:

A: Now, let’s decide which programme or project will bing more benefits to people in our village. B, what do you think?

B: Well, I think Education for Disadvantaged Young People will be a very useful programm for our village. You see, many teenagers here drop out of school and start working to eam a living. They realy need help.

A: You’re right, B.

Guide to answer

I believe that Poverty Reduction project is more important for my local area because it helps my local people increase income.

Tạm dịch

Tôi tin rằng dự án Giảm nghèo quan trọng hơn đối với địa phương của tôi vì nó giúp người dân địa phương của tôi tăng thu nhập.

Bài tập minh họa

Finish each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as the sentence printed before it.

(Hãy hoàn thành mỗi câu sau theo cách mà nó có nghĩa hoàn toàn giống với câu trước.)

1. Compared with their counterparts 20 years ago, the highly educated now receive vastly higher salaries.

The highly educated now …………………………………………

2. I know this reporter’s background well and he’s 100% honest.

This reporter, ……………………………………………………………………..

3. If you want to save your eyesight, we must operate immediately.

Only by ………………………………………………

4. We’ve been considering the matter carefully and have finally come to a decision.

We’ve been thinking ……………………………………………

5. ‘Is it or is it not true that you have been misappropriating company funds the manager asked the accountant.

The manager wanted ………………………………

Key

1. Compared with their counterparts 20 years ago, the highly educated now receive vastly higher salaries.

The highly educated now receive vastly higher salaries than did their counterparts 20 years ago/ …than their counterparts did 20 years ago.

2. I know this reporter’s background well and he’s 100% honest.

This reporter, whose background I know well, is 100% honest.

3. If you want to save your eyesight, we must operate immediately.

Only by operating immediately can we save your eyesight.

4. We’ve been considering the matter carefully and have finally come to a decision.

We’ve been thinking the matter over and have finally come to a decision.

5. ‘Is it or is it not true that you have been misappropriating company funds the manager asked the accountant.

The manager wanted to know if the accountant had been misappropriating company funds.

Post a comment

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *