Unit 7 – Getting Started – ANH 10 – KN

Tóm tắt bài

1.1. Unit 7 Lớp 10 Getting Started Task 1

Listen and read. (Nghe và đọc.)

Do you know …?

A. The United Nations (UN) was created in 1945. It is an organisation of most of the world’s countries. Its main goal is world peace. It also works to reduce poverty and improve people’s lives in other ways. Viet Nam joined the organisation in 1977. Since then, our country has become more active and has participated in many UN activities including peacekeeping.

B. UNICEF was formed in 1946. It works in over 190 countries to help improve health and education of children. It particularly aims to support the most disadvantaged children all over the world. UNICEF’s aim in Viet Nam is to protect chidren and make sure they are healthy, educated, and safe from harm.

C. UNDP was formed in 1965 as part of the UN. It provides technical support, expert advice, and training to help people in developing countries have a better life. In Viet Nam, UNDP works closely with the government to reduce poverty and improve people’s lives.

D. The WTO was formed in 1995. It is the world’s largest international economic organisation. Viet Nam became a WTO member 2007. Since then, our economy has achieved o high growth level. Viet Nam has also become more attractive to foreign investors.

Tạm dịch

Bạn có biết …?

A. Liên Hợp Quốc (UN) được thành lập vào năm 1945. Đây là một tổ chức của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Mục tiêu chính của nó là hòa bình thế giới. Nó cũng hoạt động để giảm nghèo và cải thiện cuộc sống của mọi người theo những cách khác. Việt Nam gia nhập tổ chức năm 1977. Kể từ đó, nước ta ngày càng năng động hơn và tham gia nhiều hoạt động của Liên Hợp Quốc trong đó có hoạt động gìn giữ hòa bình.

B. UNICEF được thành lập vào năm 1946. Tổ chức này hoạt động tại hơn 190 quốc gia để giúp cải thiện sức khỏe và giáo dục trẻ em. Nó đặc biệt nhằm hỗ trợ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhất trên toàn thế giới. Mục tiêu của UNICEF tại Việt Nam là bảo vệ trẻ em và đảm bảo chúng được khỏe mạnh, được giáo dục và an toàn không bị tổn hại.

C. UNDP được thành lập năm 1965 với tư cách là một bộ phận của LHQ. Nó cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn chuyên gia và đào tạo để giúp người dân ở các nước đang phát triển có cuộc sống tốt hơn. Tại Việt Nam, UNDP phối hợp chặt chẽ với chính phủ để giảm nghèo và cải thiện cuộc sống của người dân.

D. WTO được thành lập năm 1995. Là tổ chức kinh tế quốc tế lớn nhất thế giới. Việt Nam trở thành thành viên WTO năm 2007. Từ đó đến nay, nền kinh tế nước ta đã đạt được mức tăng trưởng cao. Việt Nam cũng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

1.2. Unit 7 Lớp 10 Getting Started Task 2

Read the text again and choose the correct answers. (Đọc lại văn bản và chọn câu trả lời đúng.)

1. Which organisation was formed in 1945?

A. The UN

B. UNICEF

C. The WTO

2. Which organisation aims to help improve children’s health and education?

A. UNDP

B. UNICEF

C. The WTO

3. Which of the following is the largest intenational economic organisation?

A. TheUN

B. UNDP

C. The WTO

Guide to answer

1. Which organisation was formed in 1945?

A. The UN

B. UNICEF

C. The WTO

2. Which organisation aims to help improve children’s health and education?

A. UNDP

B. UNICEF

C. The WTO

3. Which of the following is the largest intenational economic organisation?

A. The UN

B. UNDP

C. The WTO

Tạm dịch

1. Tổ chức nào được thành lập vào năm 1945?

A. Liên Hợp Quốc

B. UNICEF

C. WTO

2. Tổ chức nào nhằm mục đích giúp cải thiện sức khỏe và giáo dục của trẻ em?

A. UNDP

B. UNICEF

C. WTO

3. Tổ chức nào sau đây là tổ chức kinh tế liên quốc gia lớn nhất?

A. The UN

B. UNDP

C. WTO

1.3. Unit 7 Lớp 10 Getting Started Task 3

Find words in the texts (A, B, C, or D) that mean the following. (Tìm các từ trong văn bản (A, B, C, hoặc D) có nghÄ©a nhÆ° sau.)

Guide to answer

1. peacekeeping: helping stop people fighting (A)

2. harm: damage or injury (B)

3. expert: having great knowledge (C)

4. investors: people or organisations that invest money (D)

Tạm dịch

1. Gìn giữ hòa bình: giúp ngăn chặn mọi người chiến tranh (A)

2. Tổn hại: thiệt hại hoặc thương tích (B)

3. Chuyên gia: có kiến thức tuyệt vời (C)

4. Nhà đầu tư: những người hoặc tổ chức đầu tư tiền (D)

1.4. Unit 7 Lớp 10 Getting Started Task 4

Complete the sentences with words / phrases from 1. (Hoàn thành các câu với các từ / cụm từ từ 1.)

1. Since joining the UN, Viet Nam has become ______ and has participated in many UN activities including peacekeeping.

2. UNICEF particularly aims to support ______ chidren all over the world.

3. UNDP helps people in developing countries have a ______ life.

4. The WTO is the world’s ______ international economic organisation.

5. Viet Nam hos also become ______ to foreign investors.

Guide to answer

1. Since joining the UN, Viet Nam has become more active and has participated in many UN activities including peacekeeping.

2. UNICEF particularly aims to support the most disadvantaged chidren all over the world.

3. UNDP helps people in developing countries have a better life.

4. The WTO is the world’s largest international economic organisation.

5. Viet Nam hos also become more attractive to foreign investors.

Tạm dịch

1. Kể từ khi gia nhập LHQ, Việt Nam ngày càng năng động hơn và tham gia nhiều hoạt động của LHQ trong đó có hoạt động gìn giữ hòa bình.

2. UNICEF đặc biệt hướng tới mục tiêu hỗ trợ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhất trên toàn thế giới.

3. UNDP giúp người dân ở các nước đang phát triển có cuộc sống tốt hơn.

4. WTO là tổ chức kinh tế quốc tế lớn nhất thế giới.

5. Việt Nam cũng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Bài tập minh họa

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D. (Mỗi câu đều có một lỗi sai. Tìm nó bằng cách chọn chữ cái A, B, C hoặc D.)

Question 1. WWF,  stands  World Wide Fund,  established  1961.

A. who name

B. for

C. was

D. in

Question 2. We  the form   the environmental .

A. fill on

B. to register

C. for  

D. campaign

Question 3. If I   WHO, I can help  people to .

A. work    

B. for

C. the sick    

D. get round

Question 4.  international   you like  for: WWF, WHO or the UN?

A. What    

B. organizations

C. would

D. to work

Question 5. What  activities   organization involved ?

A. kind of

B. is

C. this

D. to

Key

1.A, 2.A, 3.C, 4.A, 5.D

Bấm vào đây để viết phản hồi

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *