Unit 6 – Project – ANH 10 – KN

Tóm tắt bài

Unit 6 lớp 10 Project

Work in group. Choose any class in your school and do a survey to find out:

(Làm việc theo nhóm. Chọn bất kỳ lớp học nào trong trường của bạn và thực hiện một cuộc khảo sát để tìm hiểu:)

– The number of boys and girls.

– How many of them would like to work as surgeons, airline pilots, nurses and shop assistants, or do other jobs in the fufure.

Report your results to the class. Which of the jobs is the least popular among the boys and which one the least popular among the girls? Give possible reasons.

Tạm dịch

– Số học sinh nam và số học sinh nữ

– Bao nhiêu người trong số họ muốn làm bác sĩ phẫu thuật, phi công hàng không, y tá và nhân viên bán hàng hoặc làm các công việc khác trong tương lai.

Trình bày kết quả của bạn cho cả lớp. Công việc nào là ít phổ biến nhất trong số các bạn nam và công việc nào ít được các bạn nữ yêu thích nhất? Đưa ra những lý do có thể.

Guide to answer

– Shop assistants is the least popular among the boys because the boys are strong and they like active working environment

– Surgeons is the least popular among the girls because it needs more skills and the girl don’t have enough time to take care their families.

Tạm dịch

– Nhân viên bán hàng ít được các bạn nam yêu thích nhất vì các bạn nam mạnh mẽ và thích môi trường làm việc năng động.

– Bác sĩ phẫu thuật là công việc ít được các cô gái yêu thích nhất vì công việc này cần nhiều kỹ năng hơn và cô gái không có đủ thời gian để chăm sóc gia đình của họ.

Bài tập minh họa

Change these sentences into Passive form (Chuyển những câu này thành dạng bị động)

1. My pen used to be borrowed by him.

2. His work had to be finished on time by him.

3. All the homework needn’t be done by you.

4. He ought to be told early by you.

5. The room isn’t very often used by them.

6. The road to school must be widened by them this year.

7. Has your homework been done by you?

8. Was your homework finished early by you?

9. Who will be met by you at the airport?

10. What was done by you last night?

Key

1. He used to borrow my pen.

2. He had to finish his work on time.

3. You needn’t do all the homework.

4. You ought to tell him early.

5. They don’t use the room very often.

6. They must widen the road to school this year.

7. Have you done your homework?

8. Did you finish your work early?

9. Who will you meet at the airport?

10. What did you do last night?

Bấm vào đây để viết phản hồi

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *