Unit 6 – Listening – ANH 10 – KN

Tóm tắt bài

1.1. Unit 6 lớp 10 Listening Task 1

Work in pairs. Look at the picture and tell your partner what this woman’s job is.

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức tranh và cho bạn cùng bạn biết công việc của người phụ nữ này là gì.)

Guide to answer

She is a cosmonaut.

(Cô ấy là một phi hành gia.)

Valentina Tereshkova is the first and youngest woman to have flown in space. She orbited the Earth 48 times and spent almost three days in space.

(Valentina Tereshkova là người phụ nữ đầu tiên và trẻ nhất đã bay trong không gian. Bà ấy đã quay quanh Trái đất 48 lần và dành gần ba ngày trong không gian.)

1.2. Unit 6 lớp 10 Listening Task 2

Listen to a talk about Valentina Tereshkova. Choose the best answer to complete each sentence.

(Nghe bài nói về Valentina Tereshkova. Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành mỗi câu.)

1. Valentina Tereshkova joined a local flying club and became a talented parachutist while she was _________.

A. working as a factory worker

B. training to be a cosmonaut

2. Tereshkova and _________ other women were chosen for the Soviet space programme.

A. three

B. four

3. Tereshkova joined the Soviet Air Force and became _______ after completing her training and passing an examination.

A. an Air Force officer

B. the first female pilot

4. She travelled into space in Vostok 6 and successfully returned to Earth on _________.

A. 16 June, 1963

B. 19 June, 1963

5. After the flight, Tereshkova received many awards, and _________.

A. travelled in space again

B. completed her university degree

Guide to answer

1. Valentina Tereshkova joined a local flying club and became a talented parachutist while she was _________.

A. working as a factory worker

B. training to be a cosmonaut

2. Tereshkova and _________ other women were chosen for the Soviet space programme.

A. three

B. four

3. Tereshkova joined the Soviet Air Force and became _______ after completing her training and passing an examination.

A. an Air Force officer

B. the first female pilot

4. She travelled into space in Vostok 6 and successfully returned to Earth on _________.

A. 16 June, 1963

B. 19 June, 1963

5. After the flight, Tereshkova received many awards, and _________.

A. travelled in space again

B. completed her university degree

Tạm dịch

1. Valentina Tereshkova tham gia một câu lạc bộ bay địa phương và trở thành một vận động viên nhảy dù tài năng khi còn _________.

A. làm công nhân nhà máy

B. đào tạo để trở thành một nhà du hành vũ trụ

2. Tereshkova và _________ những phụ nữ khác đã được chọn cho chương trình vũ trụ của Liên Xô.

A. ba

B. bốn

3. Tereshkova gia nhập Lực lượng Không quân Liên Xô và trở thành _______ sau khi hoàn thành khóa đào tạo và vượt qua kỳ kiểm tra.

A. một sĩ quan không quân

B. nữ phi công đầu tiên

4. Cô ấy đã du hành vào không gian trong Vostok 6 và trở về Trái đất thành công vào ngày _________.

A. Ngày 16 tháng 6 năm 1963

B. Ngày 19 tháng 6 năm 1963

5. Sau chuyến bay, Tereshkova đã nhận được nhiều giải thưởng, và _________.

A. lại du hành trong không gian

B. đã hoàn thành bằng đại học của cô ấy

1.3. Unit 6 lớp 10 Listening Task 3

Listen again and give short answers to the following questions.

(Nghe lại và trả lời ngắn gọn cho các câu hỏi sau.)

1. When was Tereshkova born? (Tereshkova sinh năm nào?)

2. How old was she when she started working? (Cô ấy bắt đầu đi làm bao nhiêu tuổi?)

3. When did she join the Soviet space programme? (Cô ấy tham gia chương trình vũ trụ của Liên Xô khi nào?)

4. At what age did she travel into space? (Cô ấy du hành vào vũ trụ ở độ tuổi nào?)

5. How many days did she spend in space? (Cô ấy đã ở trong không gian bao nhiêu ngày?)

Guide to answer

1. 1937

2. 16

3. 1962

4. 26

5. Three days

1.4. Unit 6 lớp 10 Listening Task 4

Work in groups. Discuss the following questions.

(Làm việc nhóm. Thảo luận các câu hỏi sau.)

Guide to answer

I really want to be a cosmonaut. Because I want to explore new things, travel to space and broaden my knowledge.

(Tôi thực sự muốn trở thành một nhà du hành vũ trụ. Bởi vì tôi muốn khám phá những điều mới, du hành vào không gian và mở rộng kiến thức của mình.)

Bài tập minh họa

Discuss the question: (Thảo luận câu hỏi sau:)

Key

In my opinion, in a family, the father should go working to earn money, and the mother had better stay at home and take care of children. It is the fact that when both parents go to work, they can get better finance which leads to a better standard of living. However, they have less time to take care of their home because of after a hard working day, they are all so tired and do not want to spend time doing household chores, which results in a dirty and uncomfortable house. Moreover, the even more importance effect of both parents’ working is that they do not have time to look after their kids. When parents are not at home, kids may get some home accidents like burning or cutting, they also are easy to feel lonely which may lead to stress and autism. That is why I do not think that both parents go to work is a good idea.

Bấm vào đây để viết phản hồi

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *