Unit 5 – Writing – ANH 10 – KN

Tóm tắt bài

1.1. Unit 5 lớp 10 Writing Task 1

Choose an invention in this unit. Draw a diagram to show how it is used. Then work in groups to guess one another’s inventions.

(Chọn một phát minh trong bài học này. Vẽ một sơ đồ để cho thấy nó được sử dụng như thế nào. Sau đó, làm việc theo nhóm để đoán phát minh của nhau.)

Answer: It’s Artificial Intelligence

(Trả lời: Nó là Trí tuệ nhân tạo)

– At work: plan holidays for customer, answer questions,etc.

(Tại nơi làm việc: lập kế hoạch nghỉ lễ cho khách hàng, giải đáp thắc mắc, v.v.)

– At home: clean the house, etc.

(Ở nhà: lau nhà, v.v.)

– In transport: find the best routes, etc.

(Trong giao thông: tìm các tuyến đường tốt nhất, v.v.)

Guide to answer

1.2. Unit 5 lớp 10 Writing Task 2

Rewrite the second sentence so that it has a similar meaning to the first. Use the expressions and the prompts below to help you.

(Viết lại câu thứ hai để nó có nghĩa tương tự với câu đầu tiên. Sử dụng các biểu thức và lời nhắc bên dưới để giúp bạn.)

1. Al helps drivers to find the best routes in transport.

(Al giúp người lái xe tìm được những tuyến đường tốt nhất trong vận tải.)

→ Helping drivers ______ benefits of AI in transport

2. Vacuum cleaners allow us to clean the house quickly. 

(Máy hút bụi cho phép chúng ta dọn dẹp nhà cửa một cách nhanh chóng.)

→ ______ useful ________.

3. Smartphones are used for learning languages. 

(Điện thoại thông minh được sử dụng để học ngôn ngữ.)

→ _________ help ___________.

4. Telephones are useful in communicating over long distances. 

(Điện thoại rất hữu ích trong việc giao tiếp trên một khoảng cách xa.)

→ _______ used __________.

Guide to answer

1. Helping drivers is one of the benefits of AI in transport.

2. Vacuum cleaners are useful for us to clean the house quickly.

3. Smartphones help us to learn languages.

4. Telephones are used in communicating over long distances.

Tạm dịch

1. Giúp người lái xe là một trong những lợi ích của AI trong giao thông.

2. Máy hút bụi rất hữu ích để chúng ta dọn dẹp nhà cửa một cách nhanh chóng.

3. Điện thoại thông minh giúp chúng ta học ngôn ngữ.

4. Điện thoại được sử dụng để liên lạc trong khoảng cách xa.

1.3. Unit 5 lớp 10 Writing Task 3

Write a paragraph (120 – 150 words) to describe two or three benefits of the invention you chose in 1. Use the outline below to help you.

(Viết một đoạn văn (120 – 150 từ) để mô tả hai hoặc ba lợi ích của phát minh mà bạn đã chọn trong 1. Sử dụng dàn ý dưới đây để giúp bạn.)

Guide to answer

The Internet is one of the most important inventions and has a great influence on development of humans.

First of all, people can use the Internet to communicate over long distances. For example, we can use a mobile phone connected with the Internet to make a call, text messages with friends from all over the world.

Next, the Internet allows us to study better. Searching for more information is one of the benefits of the Internet. We can look for anything, watch videos and study online. Morever, we can join many online classes to study after school or work from home with apps using the Internet.

In conclusion, the Internet bring us many benefits so people should try it soon.

Tạm dịch

Internet là một trong những phát minh quan trọng nhất và có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của loài người.

Trước hết, mọi người có thể sử dụng Internet để liên lạc trên một khoảng cách xa. Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng điện thoại di động kết nối Internet để gọi điện, nhắn tin với bạn bè từ khắp nơi trên thế giới.

Tiếp theo, Internet cho phép chúng ta học tập tốt hơn. Tìm kiếm thêm thông tin là một trong những lợi ích của Internet. Chúng ta có thể tìm kiếm bất cứ thứ gì, xem video và học trực tuyến. Hơn nữa, chúng ta có thể tham gia nhiều lớp học trực tuyến để học sau giờ học hoặc làm việc tại nhà với các ứng dụng sử dụng Internet.

Tóm lại, Internet mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích vì vậy mọi người nên thử sớm.

Bài tập minh họa

Write a short paragraph about the benefits of a tablet or a smartphone.

(Viết một đoạn văn ngắn về lợi ích của máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. )

Key

Nowadays smartphone is not something weird to many people. It is one of the  most useful technology devices that not only adults such as businessmen but also students at  school or college use very much. With a smartphone we can do many things. Firstly, like any other phones, we can use smartphone for communication purpose such as making phone calls or sending text message. Secondly, we also use smartphone to entertaining activities such as playing games or listening to music. Moreover, smartphone can also be used to get information about what is happening around the world if you surf the webs. Furthermore, students can use smartphone to record and listen to their lessons, or they can record their voice when they study foreign language. In addition to these benefits, it‟s a very useful tool for you. It can be an alarm clock, a calculator, a weather forecast and an excellent direction.

Post a comment

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *