Unit 4 – Listening – ANH 10 – KN

Tóm tắt bài

1.1. Unit 4 lớp 10 Listening Task 1

Read the job advert and answer the questions.

(Đọc quảng cáo tuyển dụng và trả lời các câu hỏi.)

CITY CENTRE for COMMUNITY DEVELOPMENT

Needs Volunteers!

– Interested in community development projects?

– Have a couple of hours to spare at the weekend?

⇒ Apply now!!!

Location: Cay Giay, Ha Noi

Email: communitydevelopment@webmail.com

1. Who needs volunteers? (Ai cần tình nguyện viên?)

2. Who can apply for the job? (Ai có thể nộp đơn ứng tuyển cho công việc?)

Tạm dịch

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG THÀNH PHỐ

Cần tuyển tình nguyện viên!

– Quan tâm đến các dự án phát triển cộng đồng?

– Bạn có một vài giờ để rảnh rỗi vào cuối tuần?

⇒ Ứng tuyển ngay !!!

Vị trí: Cầy Giấy, Hà Nội

Email: communitydevelopment@webmail.com

Guide to answer

1. The city centre for community development needs volunteers.

(Trung tâm phát triển cộng đồng thành phố cần các tình nguyện viên.)

2. People who is interested in community development projects and have a couple of hours to spare at the weekend can apply for the job.

(Những người quan tâm đến các dự án phát triển cộng đồng và có một vài giờ rảnh rỗi vào cuối tuần có thể nộp đơn xin việc.)

1.2. Unit 4 lớp 10 Listening Task 2

Listen to an announcement and choose the best answer to complete each sentence.

(Nghe thông báo và chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành mỗi câu.)

1. This non-profit organisation supports _____ people and communities.

A. remote

B. local

C. poor

2. They organise job training courses for _____.

A. poor people

B. teenagers

C. old people

3. They are looking for teenagers who can volunteer _____.

A. on weekdays

B. every day

C. at the weekend

4. People whose application is successful will be trained by ________ volunteers.

A. experienced

B. helpful

C. young

5. Volunteers will have a chance to meet teenagers with ___________ interests.

A. strong

B. different

C. similar

Guide to answer

1B; 2B; 3C; 4A; 5C

1.3. Unit 4 lớp 10 Listening Task 3

Listen again and decide whether the following statement are True (T) or False (F).

(Nghe lại và quyết định xem câu sau là Đúng (T) hay Sai (F).)

Guide to answer

1. T

2. F (Teenagers, lonely old people and others also get support from this centre)

3. T

4. F (local national)

5. T

1.4. Unit 4 lớp 10 Listening Task 4

Work in groups. Discuss the following question.

(Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi sau.)

What do you think you can do to help people in your community?

(Bạn nghĩ bạn có thể làm gì để giúp đỡ mọi người trong cộng đồng của bạn?)

Guide to answer

I think I can tutor for poor children in my local area. Because I want to help them study better.

Tạm dịch

Tôi nghĩ tôi có thể dạy kèm cho trẻ em nghèo trong khu vực địa phương của tôi. Vì tôi muốn giúp các em học tập tốt hơn.

Bài tập minh họa

Give the correct form of the verbs in brackets (Cho dạng đúng của các động từ trong ngoặc)

1. Was Carol at the party last night ? – Yes, She (wear) …………. a really nice dress.

2. How fast (you / drive) …………… when the accident (happen) ………….. ?

3. John (take) …………. a photo of me while I (not / look) ……………..

4. We were in a very difficult situation. We (not / know) …………..what to do .

5. I haven’t seen Alan for ages. When I last (see) …. …….. him, he (try) ………… to find a new job in London.

Key

1. Was Carol at the party last night ? – Yes, She (wear) was wearing a really nice dress.

2. How fast (you / drive) were you driving when the accident (happen) happened?

3. John (take) took a photo of me while I (not / look) wasn’t looking.

4. We were in a very difficult situation. We (not / know) didn’t know what to do .

5. I haven’t seen Alan for ages. When I last (see) saw him, he (try) was trying to find a new job in London.

Post a comment

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *