Unit 2 – Writing – ANH 10 – KN

Tóm tắt bài

1.1. Unit 2 lớp 10 Writing Task 1

Writing about suggestions for improving the environment

(Viết về những đề xuất cải thiện môi trường)

Work in pairs. Match the suggestions for improving the environment with their expected results.

(Làm việc theo cặp. Kết hợp các đề xuất để cải thiện môi trường với kết quả mong đợi của chúng.)

Guide to answer

1 – c: Cleaning up regularly (e.g. organising clean-up activities at weekends) – This keeps the environment clean and makes it safe for everyone.

2 – a: Planting more trees (e.g. encouraging students to plant trees or flowers in their school) – This reduces CO2 and makes the air clean.

3 – b: Setting up more rubbish bins (e.g. putting more rubbish bins in public places such as parks or bus stations) – This makes the waste collection easier.

Tạm dịch

1.2. Unit 2 lớp 10 Writing Task 2

Read the incomplete paragraph about ways to improve the environment. Fill in the blanks with the words and phrases from the box.

(Đọc đoạn văn chưa hoàn chỉnh về các cách cải thiện môi trường. Điền vào chỗ trống với các từ và cụm từ trong hộp.)

Guide to answer

Tạm dịch

Có ba điều chúng ta có thể làm để cải thiện môi trường trong trường học của chúng ta. Đầu tiên, chúng ta nên dọn dẹp tất cả các khu vực thường xuyên. Ví dụ, chúng ta có thể tổ chức các hoạt động dọn dẹp vào cuối tuần. Bằng cách này, chúng ta có thể giữ cho môi trường của chúng ta sạch, đẹp và an toàn cho mọi người.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Tóm lại, chúng ta có thể cải thiện môi trường trong trường học của mình theo nhiều cách và ngay cả những hành động nhỏ cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

1.3. Unit 2 lớp 10 Writing Task 3

Add two more suggestions to improve the environment in your school to the paragraph in 2. Use the ideas in 1 to help you.

(Thêm hai gợi ý khác để cải thiện môi trường trong trường học của bạn vào đoạn văn ở bài 2. Sử dụng các ý tưởng trong bài 1 để giúp bạn.)

Guide to answer

There are three things we can do to improve the environment in our school. First, we should clean up all areas regularly. For example, we can organise clean-up activities at weekends. By doing this, we can keep our environment clean, beautiful, and safe for everyone.

Second, we should recycle our used items. To give an example, we can collect old paper, clothes or used bottles. So we can make our environment better.

In addition, we should plant more trees. For instance, we can encourage students to take care of and water trees every day because this makes the air clean.

In conclusion, we can improve the environment in our school in many ways and even small actions can make a big difference.

Tạm dịch

Có ba điều chúng ta có thể làm để cải thiện môi trường trong trường học của chúng ta. Đầu tiên, chúng ta nên dọn dẹp tất cả các khu vực thường xuyên. Ví dụ, chúng ta có thể tổ chức các hoạt động dọn dẹp vào cuối tuần. Bằng cách này, chúng ta có thể giữ cho môi trường của chúng ta sạch, đẹp và an toàn cho mọi người.

Thứ hai, chúng ta nên tái chế những vật dụng đã qua sử dụng của mình. Để đưa ra một ví dụ, chúng ta có thể thu thập giấy cũ, quần áo hoặc chai lọ đã qua sử dụng. Vì vậy, chúng tôi có thể làm cho môi trường tốt hơn.

Ngoài ra, chúng ta nên trồng thêm nhiều cây xanh. Ví dụ, chúng ta có thể khuyến khích học sinh chăm sóc và tưới nước hàng ngày vì điều này làm cho không khí trong lành.

Tóm lại, chúng ta có thể cải thiện môi trường trong trường học của mình theo nhiều cách và ngay cả những hành động nhỏ cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

Bài tập minh họa

Matching (Nối)

1.

a. Setting up more rubbish bins

2.

b. Cleaning up

3.

c. Planting more trees

Key

1. c. Planting more trees

2. a. Setting up more rubbish bins

3. b. Cleaning up

Post a comment

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *