Unit 2 – Listening – ANH 10 – KN

Tóm tắt bài

1.1. Unit 2 lớp 10 Listening Task 1

Work in pairs. Look at the picture and answer the questions.

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức tranh và trả lời các câu hỏi.)

Guide to answer

In the picture, they are collecting the litter and watering in the park, because they want to keep the environment clean and the air fresh.

Tạm dịch

Trong ảnh, họ đang thu dọn rác và tưới nước trong công viên, vì muốn giữ môi trường sạch sẽ và không khí trong lành.

1.2. Unit 2 lớp 10 Listening Task 2

Listen to an announcement about a Go Green Weekend event and decide whether the following statements are true (T) or false (F).

(Nghe bài thông báo về sự kiện Cuối tuần sống xanh và quyết định những câu sau là đúng (T) hay sai (F).)

Guide to answer

1.3. Unit 2 lớp 10 Listening Task 3

Listen again and complete each gap in the table with ONE word from the recording.

(Nghe lại và hoàn thành mỗi chỗ trống trong bảng với 1 từ theo bài nghe.)

Guide to answer

Tạm dịch

1.4. Unit 2 lớp 10 Listening Task 4

Work in groups. Discuss the following question.

(Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi sau.)

If you have to organise a green event in your area, what will you do?

(Nếu bạn phải tổ chức một sự kiện “xanh” ở khu vực, bạn sẽ làm gì?)

Guide to answer

– Hold an event receive old clothes, old books and so on

– Open a small handmade store to raise money

– Clean up the places, plant more trees, …

Tạm dịch

– Tổ chức sự kiện nhận quần áo cũ, sách cũ, v.v.

– Mở một cửa hàng thủ công nhỏ để gây quỹ

– Dọn dẹp nơi ở, trồng thêm cây xanh, …

Bài tập minh họa

Read the passage and choose the best answer (Đọc đoạn văn và chọn câu trả lời đúng)

It is very important to have healthy teeth. Good teeth help us to chew our food. They also help us to look nice. How does a tooth go bad? The decay begins in a little crack in the ename l (men răng) covering of the tooth. This happens after germs and bits of food have collected there then the decay slowly spreads inside the tooth. Eventually, poison goes into the blood, and we may feel quite ill. How can we keep our teeth healthy? Firstly, we ought to visit our dentist twice a year. He can fill the small holes in our teeth before they destroy the teeth. He can examine our teeth to check that they are growing in the right way. Unfortunately, many people wait until they have toothache before they see a dentist. Secondly, we should brush our teeth with a toothbrush and fluoride toothpaste at least twice a day-once after breakfast and once before we go to bed. We can also use wooden toothpicks to clean between our teeth after a meal. Thirdly, we should eat food that is good for our teeth and our body: milk, cheese, fish, brown bread, potatoes, red rice, raw vegetables and fresh fruit. Chocolate, sweets, biscuits and cakes are bad, especially when we eat them between meals. They are harmful because they stick to our teeth and cause decay.

Question 1. Good teeth help us to _________

A. have good eyesight

B. be important

C. chew our food

D. have good health

Question 2. When food and germs collect in a small crack, our teeth _________

A. send poison intothe blood

B. begin to decay

C. become hard

D. make us feel quite ill

Question 3. A lot of people visit a dentist only when _________

A. They have well brushed teeth 

B. They have holes in their teeth

C. They begin to have toothache

D. Their teeth grow properly

Question 4. We shouldn’t eat a lot of _________

A. Red rice                    B. Fresh fruit                     C. Chocolate                     D. Fish

Question 5. Sweets are harmful because they may make our teeth                        

A. crack                         B. decay                             C. painful                          D. black

Key

Question 1: C

Thông tin: “…Răng khỏe giúp chúng ta nhai thức ăn.”

Question 2: B

Thông tin: “…Sâu răng bắt nguồn từ một vết nứt nhỏ ở men răng bao bọc thân răng. Vết nứt xuất hiện sau khi các vi khuẩn và các mảnh nhỏ thức ăn tích tụ lại ở vị trí vết nứt đó,…”

Question 3: C

Thông tin: “…. Thật không may, nhiều người phải đợi đến lúc đau răng thì mới chịu đi gặp nha sĩ.”

Question 4: C

Thông tin: “…Socola, kẹo, bánh quy và bánh ngọt rất có hại, nhất là khi ta ăn chúng vào thời gian giữa hai bữa ăn. Chúng có hại bởi chúng sẽ bám lấy răng của chúng ta và gây sâu răng…”

Question 5: B

Thông tin: “…Socola, kẹo, bánh quy và bánh ngọt rất có hại, nhất là khi ta ăn chúng vào thời gian giữa hai bữa ăn. Chúng có hại bởi chúng sẽ bám lấy răng của chúng ta và gây sâu răng…”

Post a comment

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *