Unit 10 – Writing – ANH 10 – KN

Tóm tắt bài

1.1. Unit 10 lớp 10 Writing Task 1

Look at the photos of an ecotour to Hoi An villages (Da Nang, Viet Nam), and complete the notes below. Then discuss your ideas in pairs.

(Hãy xem những bức ảnh của chuyến du lịch sinh thái đến làng quê Hội An (Đà Nẵng, Việt Nam) và hoàn thành các ghi chú dưới đây. Sau đó, thảo luận ý tưởng của bạn theo cặp.)

What do you think is special about Hoi An villages?

 • beautiful vegetable and herb garden
 • …………..
 • …………..

What do you think tourists can do there?

 • work on a local farm
 • …………….
 • …………….

What can tourists do to make their trip more eco-friendly?

 • buy handmade products to help local businesses
 • ………………..
 • ……………….

Guide to answer

What do you think is special about Hoi An villages?

 • beautiful vegetable and herb garden
 • interesting activities
 • lovely handmade crafts

What do you think tourists can do there?

 • work on a local farm
 • try to sail
 • buy souvenirs

What can tourists do to make their trip more eco-friendly?

 • buy handmade products to help local businesses
 • eat local food
 • walk or use bike

Tạm dịch

Bạn thấy làng quê Hội An có gì đặc biệt?

 • vườn rau và thảo mộc xinh đẹp
 • hoạt động thú vị
 • đồ thủ công đáng yêu

Bạn nghĩ khách du lịch có thể làm gì ở đó?

 • làm việc trong một trang trại địa phương
 • cố gắng chèo thuyền
 • mua quà lưu niệm

Khách du lịch có thể làm gì để chuyến đi của họ thân thiện hơn với môi trường?

 • mua các sản phẩm thủ công để giúp các doanh nghiệp địa phương
 • ăn thức ăn địa phương
 • đi bộ hoặc sử dụng xe đạp

1.2. Unit 10 lớp 10 Writing Task 2

Rewrite these sentences about Hoi An villages. Use the expressions below to help you.

(Viết lại những câu này về các làng quê Hội An. Sử dụng các biểu thức dưới đây để giúp bạn.)

1. Hoi An villages are famous for their beautiful vegetable and herb gardens.

⇒ ________ well-known _________

2. Tourists can work on a local farm in the morning.

⇒ ________ spend _________

3. Tourists should buy handmade products to help local businesses.

⇒ ________ recommended _________

Useful expressions:

What is special about the place?

– … is / are famous for sth.

– … is / are wel-known for sth.

What can tourists do / explore there?

– … can enjoy doing sth

– … can spend time doing sth.

– Favourite leisure activities are / include doing sth.

What can tourists do to make their trip more eco-friendly?

– … ought (not) to / should (no) do sth

– … are encouraged / recommended (not) to do sth.

Guide to answer

1. Hoi An villages are well-known for their beautiful vegetable and herb gardens.

2. Tourists can spend time working on a local farm in the morning.

3. Tourists are recommended to buy handmade products to help local businesses.

Tạm dịch

1. Làng Hội An nổi tiếng với những vườn rau và thảo mộc tuyệt đẹp.

2. Khách du lịch có thể dành thời gian làm việc tại một trang trại địa phương vào buổi sáng.

3. Khách du lịch nên mua các sản phẩm thủ công để giúp các doanh nghiệp địa phương.

1.3. Unit 10 lớp 10 Writing Task 3

Write a website advertisement (120 – 150 words) for an ecotour to Hoi An villages. Use what you have learnt in 1 and 2 and the suggested outline below to help you.

(Viết một trang web quảng cáo (120 – 150 từ) cho một chuyến du lịch sinh thái đến các làng quê Hội An. Sử dụng những gì bạn đã học trong Bài 1 và Bài 2 và dàn ý gợi ý bên dưới để giúp bạn.)

Welcome to Hoi An villages in Da Nang (Viet Narn)!

(Describe what is special about the place)

________________

(Describe what tourists can do there)

________________

(Describe what tourists should do on an ecotour there)

________________

Call us at 0929292929 and book your tour today!

Guide to answer

Welcome to Hoi An villages in Da Nang, Viet Nam!

Hoi An villages are famous for their beautiful vegetable and herb gardens. They are also well-known for the coconut palms near Thu Bon River and traditional crafts such as colourful paper lanterns.

Here in Hoi An villages, you can spend the morning gardening on the local farms. Other leisure activities include riding bicycles through the villages, travelling on basket boats and visiting craft villages.

We offer an ecotour to Hoi An villages, and tourists are encouraged to use eco-friendly transport such as bicycles to avoid polluting the environment. You can also buy local products and beautiful crafts to help local businesses!

Call us at 0929292929 and book your tour today!

Tạm dịch

Chào mừng bạn đến với những ngôi làng Hội An ở Đà Nẵng, Việt Nam!

Làng Hội An nổi tiếng với những vườn rau và thảo mộc tuyệt đẹp. Họ cũng nổi tiếng với những rặng dừa gần sông Thu Bồn và các nghề thủ công truyền thống như đèn lồng giấy nhiều màu sắc.

Tại các làng quê Hội An, bạn có thể dành buổi sáng làm vườn tại các trang trại địa phương. Các hoạt động giải trí khác bao gồm đi xe đạp qua các làng, đi thuyền thúng và thăm các làng nghề.

Chúng tôi cung cấp một chuyến du lịch sinh thái đến các làng quê Hội An, và khách du lịch được khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường như xe đạp để tránh gây ô nhiễm môi trường. Bạn cũng có thể mua các sản phẩm địa phương và hàng thủ công đẹp mắt để giúp đỡ các doanh nghiệp địa phương!

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 0929292929 và đặt tour ngay hôm nay!

Bài tập minh họa

Write a short paragraph about advantages of ecotourism.

(Viết một đoạn văn ngắn về lợi thế của du lịch sinh thái.)

Key

Ecotourism is relating to travelling to areas of natural or ecological interest to observe wildlife and learn about the environment. It’s a good type of tourism and it brings lots of benefits. Firstly, it has minimal impact on the environment. Moreover, money from the tourist can go back conservation of the environment. Through ecotourism, we can build awareness and respect for the culture and environment at tourist. This experience will brings tourists both the consciousness of protecting environment and fun. The most important thing is that ecotourism helps to protect wildlife habitat. We don’t have to cut down trees but plant more trees and protect our natural environment.

Post a comment

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *