Unit 10 – Speaking – ANH 10 – KN

Tóm tắt bài

1.1. Unit 10 lớp 10 Speaking Task 1

Match each verb on the left with a phrase on the right. Use the pictures to help you.

(Nối mỗi động từ ở bên trái với một cụm từ ở bên phải. Sử dụng những hình ảnh để giúp bạn.)

Guide to answer

1. c: Litter on the beach or the street

2. d: Avoid crowded places

3. a: Follow walking paths and trails

4. b: Hunt wild animals

5. f: Waste water and electricity

6. e: Buy locally made souvenirs

Tạm dịch

1. Rải rác trên bãi biển hoặc đường phố

2. Tránh những nơi đông người

3. Đi theo các con đường đi bộ và đường mòn

4. Săn thú rừng

5. Lãng phí nước và điện

6. Mua quà lưu niệm sản xuất tại địa phương

1.2. Unit 10 lớp 10 Speaking Task 2

Work in pairs. Discuss which of the things in 1 we should or should not do to become ecotourists. Use the expressions below to help you.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận về những điều trong Bài 1 chúng ta nên làm hoặc không nên làm để trở thành nhà du lịch sinh thái. Sử dụng các biểu thức dưới đây để giúp bạn.)

Useful expressions:

… should (not) / ought (not) fo / do sth.

Example: We should not litter on the beach o the street.

One of the things … can / should (not) do / is (to) do sth.

Example: One of the things we should not do is to litter on the beach or the street.

I suggest that … (should / should not) do sth.

Example: I suggest that we should not litter on the beach or the street.

It will (be better / good ..) If …/ do / avoid doing sth.

Example: It will be better for the environment if we avoid littering on the beach on the street.

Guide to answer

– We should avoid crowded places.

– One of the things we should do is to follow walking paths and trails.

– I suggest that we shouldn’t hunt wild animals.

– It will be better if we avoid wasting water and electricity.

– One of the things we should to is to buy locally made souvenirs.

Tạm dịch

– Chúng ta nên tránh những nơi đông người.

– Một trong những điều chúng ta nên làm là đi theo những con đường đi bộ và những con đường mòn.

– Tôi đề nghị rằng chúng ta không nên săn bắt động vật hoang dã.

– Sẽ tốt hơn nếu chúng ta tránh lãng phí nước và điện.

– Một trong những điều chúng ta nên làm là mua những món quà lưu niệm sản xuất tại địa phương.

1.3. Unit 10 lớp 10 Speaking Task 3

Work in groups. Talk about what tourists should or should not do if they are on an ecotour to a tourist attraction in your local area. Use the discussion questions below to help you.

(Làm việc nhóm. Nói về những điều khách du lịch nên làm hoặc không nên làm nếu họ đang tham gia một chuyến du lịch sinh thái đến một điểm thu hút khách du lịch trong khu vực địa phương của bạn. Sử dụng các câu hỏi thảo luận bên dưới để giúp bạn.)

– What is the tourist attraction in your local area?

– What do you suggest that tourists should / should not do on an ecotour?

– What is the second thing you suggest tourists should / should not do there if they are on an ecotour? Why?

– Do you believe that it wil be better for the environment I tourists follow these suggestions? How will your local area and people benefit? What can you do to help?

Guide to answer

Ha Long Bay is the most famous attraction in my city. Firstly, it will be better if we avoid littering on the beach and bay to keep the environment clean and fresh air. Next, I suggest that we shouldn’t engrave in stone because it will destroy the landscape. Everyone need to protect the environment when going on a trip.

Tạm dịch

Vịnh Hạ Long là điểm tham quan nổi tiếng nhất ở thành phố của tôi. Thứ nhất, sẽ tốt hơn nếu chúng ta tránh xả rác trên bãi biển và vịnh để giữ cho môi trường sạch sẽ và không khí trong lành. Tiếp theo, tôi đề nghị chúng ta không nên khắc trên đá vì nó sẽ phá hủy cảnh quan. Mọi người cần bảo vệ môi trường khi đi du lịch.

1.4. Unit 10 lớp 10 Speaking Task 4

Share your ideas with the whole class. Vote for the best ideas.

(Chia sẻ ý kiến của bạn với cả lớp. Bình chọn cho những ý tưởng hay nhất.)

Guide to answer

Trình bày ý kiến của mình và lắng nghe bình chọn ý tưởng hay nhất.

Bài tập minh họa

Complete each sentences with a word made from the word given (Hoàn thành mỗi câu với dạng đúng của từ đã cho)

1. No taking exercise is rather ………………………………. (health)

2. It’s ……………………. cold today, considering it;s still summer (usual)

3. There was no ……………….. for crash of the airliner (explain)

4. Our teacher was really ……………….. when she found out the truth (anger)

5. Mike tried ………………….. to phone Cathy several times (success)

6. Most people have no real ………………. in ghost (believe)

7. These old envelops are so we can save money (use)

8. Eddie put the ……………… food in the freezer (freeze)

9. Harry asked for a ……………. and the cashier gave him one (receive)

10. ……….., my father used to go to school with your father. (interest)

11. Do you think you have the …………………. to pass the test (able)

12. They didn’t give Gary the job as he was ……………………… (experience)

Key

1. unhealthy

2. unusually

3. explanation

4. angry

5. unsuccessfully

6. belief

7. reusable

8. frozen

9. receipt

10. interestingly

11. ability

12. inexperienced

Bấm vào đây để viết phản hồi

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *