Unit 10 – Getting Started – ANH 10 – KN

Tóm tắt bài

1.1. Unit 10 Lớp 10 Getting Started Task 1

Listen and read. (Nghe và đọc.)

Ms Hoa: Listen, everyone! This year, we’re going on a fielditip to Phong Nha Cave, a tourist attraction in Quang Binh Province.

Class: Hooray!

Nam: I hope I can find some small pieces of stalactites. If I add some to my rock collection. It will be the best at school.

Mai: I’Il buy alot of snacks to share. We’ll have fun!

Ms Hoa: We will have fun, but in a different way. This fime, the fieldtrip is going to be eco-friendy.

Nam: Ms Hoa, what’s an eco-fiiendly fieldltrip?

Ms Hoa: Going on an eco-fiendly fieldirip means we’ll enjoy, explore and learn about the place, but in a way that will not damage it. So, Nam, I’m afraid you can‘t take any stalactites because it takes hundreds or sometimes thousands of years for them to form.

Nam: Wow! I didn’t know that. I won’t even touch them, I promise.

Mai: But can we bring snacks?

Ms Hoa: Yes, but if I were you, I wouldn’t bring too many snacks. We don’t want to leave litter behind and damage the environment.

Mai: I agree. I’ll also try to bring snacks with less packaging.

Ms Hoa: That’s a good idea. Let’s hope our fieldfrip will be a fun educational experience for everyone.

Tạm dịch

Cô Hoa: Mọi người nghe đây! Năm nay, chúng ta sẽ đi thực tế Động Phong Nha, một điểm thu hút khách du lịch ở tỉnh Quảng Bình.

Cả lớp: Hoan hô!

Nam: Em hy vọng tôi có thể tìm thấy một số mảnh nhỏ của thạch nhũ. Nếu em thêm một số vào bộ sưu tập nhạc rock của mình. Nó sẽ là tuyệt nhất ở trường.

Mai: Em sẽ mua rất nhiều đồ ăn nhẹ để chia sẻ với các bạn. Chúng ta sẽ có nhiều niềm vui!

Cô Hoa: Chúng ta sẽ có nhiều niềm vui, nhưng theo một cách khác. Điều khó khăn này, chuyến đi thực địa sẽ trở nên thân thiện với môi trường.

Nam: Cô Hoa ơi, chuyến đi dã ngoại sinh thái là gì ạ?

Cô Hoa: Đi một chuyến dã ngoại sinh thái có nghĩa là chúng ta sẽ tận hưởng, khám phá và tìm hiểu về địa điểm, nhưng theo cách không làm hỏng nó. Vì vậy, Nam, cô e rằng em không thể chụp được bất kỳ thạch nhũ nào vì chúng phải mất hàng trăm hoặc đôi khi hàng nghìn năm để hình thành.

Nam: Chà! Em không biết điều đó. Em thậm chí sẽ không chạm vào chúng, em hứa ạ.

Mai: Nhưng chúng ta có thể mang theo đồ ăn nhẹ đúng không cô?

Cô Hoa: Có, nhưng nếu cô là em, cô sẽ không mang quá nhiều đồ ăn nhẹ. Chúng ta không muốn bỏ lại rác và hủy hoại môi trường.

Mai: Em đồng ý ạ. Em cũng sẽ cố gắng mang theo đồ ăn nhẹ với ít bao bì hơn ạ.

Cô Hoa: Ý kiến ​​hay đấy. Hãy hy vọng chuyến đi thực địa của chúng ta sẽ là một trải nghiệm giáo dục thú vị cho tất cả mọi người.

1.2. Unit 10 Lớp 10 Getting Started Task 2

Read the conversation again. Then find and correct a mistake in each sentence below.

(Đọc lại đoạn hội thoại. Sau đó tìm và sửa lỗi sai trong mỗi câu dưới đây.)

Example:

Nam and Mai’s class are going on an eco-friendly fieldtrip to Ha Long Bay.

⇒ Phong Nha Cave

1. On an eco-friendly fieldtrip, tourists enjoy, explore and damage the environment.

2. Nam will take pieces of stalactites because they take a long time to form.

3. Mai will bring snacks with a lot of packaging on the trip.

Guide to answer

1. On an eco-friendly fieldtrip, tourists enjoy, explore and damage the environment.

but not (or: and protect / learn about)

2. Nam will take pieces of stalactites because they take a long time to form.

will not / won’t

3. Mai will bring snacks with a lot of packaging on the trip.

will not / won’t (or: will bring … less …)

Tạm dịch

1. Trên một chuyến dã ngoại thân thiện với môi trường, khách du lịch được tận hưởng, khám phá nhưng không làm tổn hại đến môi trường.

2. Nam sẽ không lấy các mảnh thạch nhũ vì chúng mất nhiều thời gian để hình thành.

3. Mai sẽ không mang theo đồ ăn nhẹ có nhiều bao bì trong chuyến đi.

1.3. Unit 10 Lớp 10 Getting Started Task 3

Put each phrase into the correct column.

(Đặt mỗi cụm từ vào cột đúng.)

Guide to answer

Tạm dịch

1.4. Unit 10 Lớp 10 Getting Started Task 4

Complete these sentences from 1.

(Hoàn thành những câu sau từ Bài 1.)

1. Nam says, “If l ____ some to my rock collection, it ____ the best at school”.

2. Ms Hoa says, “If I ____ you, I ____ bring too many snacks.”

Guide to answer

1. Nam says, “If l add some to my rock collection, it will be the best at school”.

2. Ms Hoa says, “If I were you, I wouldn’t bring too many snacks.”

Tạm dịch

1. Nam nói, “Nếu em thêm một số vào bộ sưu tập nhạc rock của mình, nó sẽ là bài hát hay nhất ở trường”.

2. Cô Hoa nói: “Nếu cô là em, cô sẽ không mang quá nhiều đồ ăn nhẹ.”

Bài tập minh họa

Make a phrase with each of the words belows (Tạo một cụm từ với mỗi từ dưới đây)

1. ecotourism: 

2. rubbish: 

3. relax: 

4. protection: 

5. mysterious: 

6. wildlife: 

7. countryside: 

Key

1. ecotourism: Would you like go out for an ecotourism?

2. rubbish: We need to recycle rubbish to protect environment.

3. relax: I’m so busy that I don’t have time to relax.

4. protection: The protection of the environment must be our first priority today.

5. mysterious: These mysterious creatures live at the bottom of the ocean.

6. wildlife: The use of pesticides is killing off birds, fish and wildlife.

7. countryside: I dislike walking and I hate the countryside.

Bấm vào đây để viết phản hồi

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *