Unit 10 – Communication and Culture / CLIL – ANH 10 – KN

Tóm tắt bài

1.1. Unit 10 lớp 10 Everyday English Task 1

Listen and complete a conversation at a computer store with the expressions in the box. Then practise it in pairs.

(Nghe và hoàn thành một cuộc trò chuyện tại một cửa hàng máy tính với các biểu thức trong hộp. Sau đó thực hành nó theo cặp.)

Woman: Excuse me. What do you think we (1) ______ wear tomorrow?

Guide: Well, it may be windy on the beach, so if I (2) ______ you, I would bring some warm clothes.

Woman: Thanks. And my friend is interested in diving. (3) ______ he bring his equipment?

Guide: I don’t think that would be a good idea because he sea wil probably be rough tomorrow. I’d (4) ______ surfing instead. People can rent surfboards and wetsuits at the beach shop.

Woman: That’s a great idea. Thanks!

Guide to answer

Woman: Excuse me. What do you think we (1) should wear tomorrow?

Guide: Well, it may be windy on the beach, so if I (2) were you, I would bring some warm clothes.

Woman: Thanks. And my friend is interested in diving. (3) Should he bring his equipment?

Guide: I don’t think that would be a good idea because he sea wil probably be rough tomorrow. I’d (4) recommend surfing instead. People can rent surfboards and wetsuits at the beach shop.

Woman: That’s a great idea. Thanks!

Tạm dịch

Người phụ nữ: Xin lỗi. Bạn nghĩ chúng ta nên mặc gì vào ngày mai?

Hướng dẫn viên: Chà, trời có thể có gió trên bãi biển, vì vậy nếu tôi là bạn, tôi sẽ mang theo một số quần áo ấm.

Người phụ nữ: Cám ơn. Và bạn tôi thích lặn. Anh ta có nên mang theo thiết bị của mình không?

Hướng dẫn: Tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay vì ngày mai biển có thể sẽ động. Thay vào đó, tôi khuyên bạn nên lướt sóng. Mọi người có thể thuê ván lướt sóng và bộ đồ lặn tại cửa hàng trên bãi biển.

Người phụ nữ: Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Cảm ơn!

1.2. Unit 10 lớp 10 Everyday English Task 2

Work in pairs. Role – play similar conversations about other devices you want to buy. Use the example in 1 and the expressions below to help you.

(Làm việc theo cặp. Nhập vai – tạo ra các cuộc trò chuyện tương tự về các thiết bị khác mà bạn muốn mua. Sử dụng ví dụ trong Bài 1 và các biểu thức bên dưới để giúp bạn.)

Guide to answer

A: Excuse me. I have a problem and I need your advice. Should I buy this laptop overthere?

B: Well, it may be heavy and it’s hard for use to use.

A: Thanks. Can you recommend me a good one?

B: If I were you, I would choose this one. It’s easy to use and it’s also resonable.

A: That’s a great idea. Thanks!

Tạm dịch

A: Xin lỗi. Tôi có một vấn đề và tôi cần lời khuyên của bạn. Tôi có nên mua máy tính xách tay này không?

B: Chà, nó có thể nặng và khó sử dụng.

A: Cảm ơn. Bạn có thể giới thiệu cho tôi một cái tốt không?

B: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ chọn cái này. Nó dễ sử dụng và giá cả cũng hợp lí nữa.

A: Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Cảm ơn!

1.3. Unit 10 lớp 10 Culture Task 1

Read the text below and fill in each gap in the table below with ONE of the highlighted words from the text.

(Đọc văn bản bên dưới và điền vào mỗi khoảng trống trong bảng bên dưới bằng MỘT trong các từ được đánh dấu từ văn bản.)

Environmental Impact of Tourism

Although tourism is often called “the smokeless industry”, or an environmentally-friendly industry, it can actually damage nature. However, different kinds of tourism may have different effects on the environment.

  • Mass tourism is a kind of tourism which involves tens of thousands of people crowding the same places at the same time of year. It often has a lot of negative impact on the local area, suchas litter from tourists and pollution from traffic.
  • Ecotourism provides tourists with opportunities to explore nature, and at the same time helps protect the environment and educates travellers on local environmental issues. It also promotes tourists’ respect for local communities.
  • Sustainable tourism involves not only environmental protection and cultural respect, but also efforts to keep profits Iocal. It often refers to actions of the tourist industry as a whole.
  • Responsible tourism encourages tourists tobe more than visitors. Responsible tourists should not only be aware of their role, but also take part in protecting the environment, culture and improving the profits for local people. Responsible tourism often relates to specific actions of individuals, businesses and communities.

Guide to answer

Tạm dịch

Tác động môi trường của du lịch

Mặc dù du lịch thường được gọi là “ngành công nghiệp không khói”, hoặc một ngành công nghiệp thân thiện với môi trường, nó thực sự có thể hủy hoại thiên nhiên. Tuy nhiên, các loại hình du lịch khác nhau có thể có những tác động khác nhau đến môi trường.

  • Du lịch đại chúng là loại hình du lịch bao gồm hàng chục nghìn người tập trung ở cùng một địa điểm vào cùng một thời điểm trong năm. Nó thường có nhiều tác động tiêu cực đến khu vực địa phương, rác thải từ khách du lịch và ô nhiễm giao thông.
  • Du lịch sinh thái cung cấp cho khách du lịch cơ hội khám phá thiên nhiên, đồng thời giúp bảo vệ môi trường và giáo dục du khách về các vấn đề môi trường tại địa phương. Nó cũng thúc đẩy sự tôn trọng của khách du lịch đối với cộng đồng địa phương.
  • Du lịch bền vững không chỉ liên quan đến việc bảo vệ môi trường và tôn trọng văn hóa, mà còn là nỗ lực giữ lợi nhuận Iocal. Nó thường đề cập đến các hành động của ngành du lịch nói chung.
  • Du lịch có trách nhiệm khuyến khích khách du lịch quan tâm hơn là du khách. Khách du lịch có trách nhiệm không chỉ nhận thức được vai trò của mình mà còn phải tham gia vào việc bảo vệ môi trường, văn hóa và nâng cao lợi nhuận cho người dân địa phương. Du lịch có trách nhiệm thường liên quan đến các hành động cụ thể của cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng.

1.4. Unit 10 lớp 10 Culture Task 2

Which kind of tourism does each description below fit best? Tick the appropriate column.

(Mỗi mô tả dưới đây phù hợp nhất với loại hình du lịch nào? Đánh dấu vào cột thích hợp.)

Guide to answer

Tạm dịch

Bài tập minh họa

List five advantages of ecotourism.

(Nêu năm lợi thế của du lịch sinh thái.)

Key

– Ecotourism has minimal impact on the environment

– It help to build awareness and respect for the local culture and environment

– It offers positive experiences for tourists.

– It brings more jobs and and benefits to local people

– It helps to protect wildlife habitat.

Bấm vào đây để viết phản hồi

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *