Unit 1 – Project – ANH 10 – KN

Tóm tắt bài

Unit 1 lớp 10 Project

Work in groups. Do a research on Family Day in Viet Nam or other countries in the world.

Present your findings to the class. Your presentation should include:

  • Where it is celebrated
  • When it is celebrated
  • When it was first celebrated
  • Why it is celebrated
  • What people often do to celebrate the day

Tạm dịch

Làm việc nhóm. Nghiên cứu về Ngày Gia đình ở Việt Nam hoặc các nước trên thế giới.

Trình bày những phát hiện của bạn trước lớp. Bài trình bày của bạn nên bao gồm:

  • Nơi nó được tổ chức
  • Khi nào nó được tổ chức
  • Khi nào nó được tổ chức lần đầu tiên
  • Tại sao nó được tổ chức
  • Mọi người thường làm gì để kỷ niệm ngày này

Guide to answer

We’re going to present some findings of our research on Family Day in Viet Nam. Family Day is celebrated on the 28th of June every year. First held in many provinces in Viet Nam such as Ha Noi, Ho Chi Minh City, including Long An, Dak Lak, Dong Thap, Vinh Long, Hau Giang, Thai Nguyen, Lang Son, Ninh Thuan, Quang Ngai, Thua Thien – Hue and so on. A wide range of activities were held at provinces and cities across the country on June 28 to honour Vietnamese family values of Vietnamese Family Day. Various cultural and sporting activities also took place to honour the fine traditions of Vietnamese families and provide local people a chance to exchange and share experiences in building prosperous and happy families.

Tạm dịch

Chúng tôi sẽ trình bày một số kết quả nghiên cứu của chúng tôi về Ngày Gia đình ở Việt Nam. Ngày Gia đình được tổ chức vào ngày 28 tháng Sáu hằng năm. Lần đầu tiên được tổ chức tại nhiều tỉnh thành Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm Long An, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Thừa Thiên – Huế và như thế. Ngày 28/6 hàng loạt các hoạt động được tổ chức tại các tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm tôn vinh các giá trị gia đình Việt Nam nhân Ngày Gia đình Việt Nam. Các hoạt động văn hóa, thể thao đa dạng cũng diễn ra nhằm tôn vinh truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam và tạo cơ hội cho người dân địa phương giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Bài tập minh họa

Fill in the blanks with the correct forms of the verbs given. Use negative form if necessary. You can use a word twice.

(Điền vào chỗ trống với các dạng đúng của các động từ đã cho. Sử dụng hình thức phủ định nếu cần thiết. Bạn có thể sử dụng một từ hai lần.)

1. I usually _______ the bus to school, but this morning I’m walking.

2. My mom is not at home. She _______ for groceries now.

3. I’m very busy, so I only _________ the laundry every Saturday morning.

4. They ________ housework among members in Ann’s family. She has to do all the chores.

5. Kate always _________ her dog fed by her neighbor every time she goes on business trips.

6. I always cook, but today is Women’s Day, so my husband ____ dinner in the kitchen.

7. The residents in my neighborhood ____ the garbage at 5 p.m. every day when the bin lorry comes.

8. Mary’s wrist was broken once, so now she rarely ________ the heavy lifting.

Key

1. I usually ______take______ the bus to school, but this morning I’m walking.

2. My mom is not at home. She ______is shopping______ for groceries now.

3. I’m very busy, so I only _______do_____ the laundry every Saturday morning.

4. They _____do not split______ housework among members in Ann’s family. She has to do all the chores.

5. Kate always _____has_______ her dog fed by her neighbor every time she goes on business trips.

6. I always cook, but today is Women’s Day, so my husband ____is preparing____ dinner in the kitchen.

7. The residents in my neighborhood ___take out___ the garbage at 5 p.m. every day when the bin lorry comes.

8. Mary’s wrist was broken once, so now she rarely _____does______ the heavy lifting.

Post a comment

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *