Review 1 – Skills – ANH 10 – KN

Tóm tắt bài

1.1. Review 1 lớp 10 Listening Task 1

Listen and choose the best title for the talk.

(Nghe và chọn tiêu đề hay nhất cho bài nói.)

A. Presley’s death (Cái chết của Presley)

B. Presley’s singles (Các đĩa đơn của Presley)

C. Presley’s life and career (Cuộc đời và sự nghiệp của Presley)

Guide to answer

CPresley’s life and career (Cuộc đời và sự nghiệp của Presley)

1.2. Review 1 lớp 10 Listening Task 2

Listening again and fill in each gap in the Quick facts with a number.

(Nghe lại và điền vào mỗi chỗ trống trong Quick facts với một chữ số.)

Quick facts

1. He was born in _____________.

2. He had his number 1 hit when he was _____________.

3. He won _____________ Grammy awards.

4. He died at the age of _____________.

Guide to answer

1. He was born in 1935.

2. He had his number 1 hit when he was 21.

3. He won 3 Grammy awards.

4. He died at the age of 42.

Tạm dịch

1. Anh ấy sinh năm 1935.

2. Anh ấy có cú hit số 1 khi mới 21 tuổi.

3. Anh ấy đã giành được 3 giải Grammy.

4. Anh ấy qua đời ở tuổi 42.

1.3. Review 1 lớp 10 Speaking

Work in pairs. Talk about your favourite singer or musician. Use the expressions below to help you.

(Làm việc theo cặp. Nói về ca sĩ hoặc nhạc sĩ yêu thích của bạn. Sử dụng các cụm từ dưới đây để giúp bạn.)

– My favourite singer/ musician is …

(Ca sĩ / nhạc sĩ yêu thích của tôi là …)

– His/ Her (most famous) single/ song/ album/ work is …

(Đĩa đơn / bài hát/ album / tác phẩm nổi tiếng nhất của người đó là …)

– His/ Her single became a (number) hit in …

(Đĩa đơn của người đó đã trở thành hit vào …)

– (During his/ her life), he/ she has received (many/ some…) awards, including …

(Trong suốt cuộc đời của mình, người đó đã nhận … giải thưởng, bao gồm…)

Guide to answer

Lisa is mm favourite singer. She is a member of the South Korean girl group Black Pink. Her first and most famous single is Lalisa. Upon release, the music video for “Lalisa” became the most-viewed video by a soloist in 24 hours with 73.6 million views, breaking the record held by Taylor Swift’s “Me!” featuring Brendon Urie. During her life, she and her Black Pink have received many awards, including APAN Music Awards (Best Music Video), Asian Pop Music Awards (Best Album (Overseas)), Melon Music Awards (Best Dance – Female), etc.

Tạm dịch

Lisa là ca sĩ yêu thích của tôi. Cô là thành viên của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Black Pink. Đĩa đơn đầu tiên và nổi tiếng nhất của cô là Lalisa. Sau khi phát hành, video âm nhạc “Lalisa” đã trở thành video được xem nhiều nhất bởi một nghệ sĩ solo trong 24 giờ với 73,6 triệu lượt xem, phá vỡ kỷ lục do “Me!” của Taylor Swift nắm giữ. có sự góp mặt của Brendon Urie. Trong suốt cuộc đời của mình, cô và Black Pink đã nhận được nhiều giải thưởng, bao gồm APAN Music Awards (Video âm nhạc hay nhất), Asian Pop Music Awards (Album hay nhất (Hải ngoại)), Melon Music Awards (Vũ đạo hay nhất – Nữ), v.v.

1.4. Review 1 lớp 10 Reading Task 1

Read the text below. Then work in pairs to complete the crossword with three words from the text.

(Đọc văn bản dưới đây. Sau đó làm việc theo cặp để hoàn thành ô chữ có ba từ trong văn bản.)

COLLECT WATER TO LIVE A GREEN LIFE

Water is essential for life. Therefore, the methods of collecting water are important for meeting its growing need.

The traditional method involves collecting rainwater and storing it for later use. Rainwater is collected from a roof and sent to a container. Collected rainwater is an excellent source of water for people, animals, and plants.

There is also a new method of collecting water. It can turn the tiny drops of water in the air into drinking water. Air-to-water technology creates from air and releases it all the time. It uses the sun’s energy and works well even in dry conditions.

ACROSS

3. the mixture of gases surrounding the earth that we breathe

4. a source of power that can be used to provide light and heat, or drive machines

5. a way of living that is good for the environment

DOWN

1. the natural world in which people, animals, and plants live

2. a liquid without colour or smell that falls as rain and is used for drinking, washing, etc.

Guide to answer

ACROSS (hàng ngang)

3. the mixture of gases surrounding the earth that we breathe: AIR

(hỗn hợp khí bao quanh trái đất mà chúng ta có thể thở: không khí)

4. a source of power that can be used to provide light and heat, or drive machines: ENERGY

(nguồn điện có thể được sử dụng để cung cấp ánh sáng và nhiệt, hoặc truyền động cho máy móc: năng lượng)

5. way of living that is good for the environment: GREEN

(một cách sống tốt cho môi trường: xanh)

DOWN (hàng dọc)

1. the natural world in which people, animals, and plants live: ENVIRONMENT

(thế giới tự nhiên nơi con người, động vật và thực vật sống: môi trường)

2. a liquid without colour or smell that falls as rain and is used for drinking, washing, etc.: WATER

(chất lỏng không màu không mùi rơi khi trời mưa và được sử dụng để uống, tắm giặt,… : nước)

Tạm dịch

THU GOM NƯỚC ĐỂ SỐNG MỘT CUỘC SỐNG “XANH”

Nước rất cần thiết cho sự sống. Vì vậy, các phương pháp thu gom nước là quan trọng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nước.

Phương pháp truyền thống bao gồm thu thập nước mưa và lưu trữ để sử dụng sau này. Nước mưa được thu thập từ một mái nhà và chảy đến một thùng chứa. Nước mưa được thu gom là một nguồn nước tuyệt vời cho con người, động vật và thực vật.

Ngoài ra còn có một phương pháp mới để thu gom nước. Nó có thể biến những giọt nước nhỏ trong không khí thành nước uống. Công nghệ air-to-water (không khí sang nước) tạo ra từ không khí và thải ra mọi lúc. Nó sử dụng năng lượng của mặt trời và hoạt động tốt ngay cả trong điều kiện khô ráo.

Nhìn chung, thu gom nước mưa hoặc tạo nước từ không khí sẽ cho phép con người tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, cải thiện môi trường và sống một cuộc sống xanh.

1.5. Review 1 lớp 10 Reading Task 2

Read the text again and give short answers to the following questions.

(Đọc lại văn bản và trả lời ngắn gọn cho các câu hỏi sau.)

1. What’s important for meeting the growing need for water?

(Điều gì quan trọng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nước?)

2. What’s the traditional method of collecting rainwater?

(Phương pháp thu thập nước mưa truyền thống là gì?)

3. What’s the new method of creating water?

(Phương pháp tạo nước mới là gì?)

Guide to answer

1. The methods of collecting water.

(Các phương pháp thu thập nước.)

Thông tin: Therefore, the methods of collecting water are important for meeting its growing need.

(Vì vậy, các phương pháp thu gom nước là quan trọng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nước.)

2. Collecting rainwater and storing it for later use.

(Thu thập nước mưa và lưu trữ để sử dụng sau này.)

Thông tin: The traditional method involves collecting rainwater and storing it for later use.

(Phương pháp truyền thống bao gồm thu thập nước mưa và lưu trữ để sử dụng sau này.)

3. Air-to-water technology.

(Công nghệ air-to-water (không khí sang nước).)

Thông tin: There is also a new method of collecting water. … Air-to-water technology creates from air and releases it all the time.

(Ngoài ra còn có một phương pháp mới để thu gom nước. … Công nghệ air-to-water (không khí sang nước) tạo ra từ không khí và thải ra mọi lúc.)

1.6. Review 1 lớp 10 Writing

Think about ways of living a green lifestyle. Complete the paragraph. Use what you have learnt and the ideas below to help you.

(Suy nghĩ về những cách sống xanh. Hoàn thành đoạn văn. Sử dụng những gì bạn đã học và những ý tưởng bên dưới để giúp bạn.)

Living green (Sống xanh)

– Planting more trees and plants

(Trồng thêm cây xanh)

– Organising regular clean-up activities

(Tổ chức các hoạt động dọn vệ sinh thường xuyên)

– Collecting litter, setting up more recycling bins

(Thu gom rác, thiết lập thêm thùng tái chế)

– Turning off electrical devices when not in use

(Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng)

– Using energy from the sun, wind, and water

(Sử dụng năng lượng từ mặt trời, gió và nước)

There are many ways you can make your life greener.

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Living a green lifestyle is not difficult, but these small changes will make a big difference.

Gudie to answer

In order to have healthy life, we need to have a plan including many useful activities. Firstly, planting more trees and plants are really easy to do. This reduces CO2 and makes the air clean. To keeps the environment clean and makes it safe for everyone, we can clean up every day. Secondly collecting litter, setting up more recycling bins will make the waste collection easier. In addition, turning off electrical devices when not in use is an effective way. This not only helps reduce energy bills but also prevents any dangerous situations such as fire or an explosion. A clean environment is essential for healthy living. Therefore, we should proctect environment surrounding to have a living green in the future.

Tạm dịch

Để có một cuộc sống lành mạnh, chúng ta cần phải có một kế hoạch bao gồm nhiều hoạt động hữu ích. Thứ nhất, việc trồng thêm cây xanh và cây cối thực sự rất dễ làm. Điều này làm giảm CO2 và làm cho không khí trong sạch. Để giữ cho môi trường sạch sẽ và an toàn cho mọi người, chúng ta có thể dọn dẹp hàng ngày. Thứ hai, thu gom rác thải, thiết lập nhiều thùng rác tái chế sẽ giúp việc thu gom rác thải dễ dàng hơn. Ngoài ra, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng cũng là một cách hữu hiệu. Điều này không chỉ giúp giảm hóa đơn năng lượng mà còn ngăn ngừa mọi tình huống nguy hiểm như hỏa hoạn, cháy nổ. Một môi trường trong sạch là điều cần thiết để sống lành mạnh. Vì vậy, chúng ta nên bảo vệ môi trường xung quanh để có một cuộc sống xanh trong tương lai.

Bài tập minh họa

Rewrite the following as one sentence, using and, but, so, or. (Viết lại các câu sau sử dụng and, but, so, or.)

1. It was raining. I felt cold. I went indoors.

⇒ It was raining and I felt cold so I went indoors.

2. He loves her. She loves him. They are getting married.

3. I can paint the lounge. I can clean the fridge. I can‟t do both.

4. Mr Downes seemed poor. In fact, he had a lot of money.

5. Tim is sleeping. You can‟t speak to him at the moment.

6. The postman banged the gate. He shouted at Lulu. She bit him.

7. My mother wanted me to become a doctor. I didn‟t.

8. Nick didn‟t understand the lesson. He couldn‟t do the homework.

9. A bee flew into the classroom this morning. It stung me.

10. You mustn‟t put this in the washing machine. You must wash it by hand. You must dry- clean it.

Key

2. He loves her and she loves him, so they are getting married.

3. I can paint the lounge or (I can) clean the fridge, but I can‟t do both.

4. Mr. Downes seemed poor, but in fact he had a lot of money.

5. Tim is sleeping, so you can‟t speak to him at the moment.

6. The postman banged the gate and shouted at Lulu, so she – – bit him.

7. My mother wanted me to become a doctor but I didn’t.

8. Nick didn’t understand the lesson, so he couldn‟t do the homework.

9. A bee flew into the classroom this morning and (it) stung me.

10. You mustn’t put this in the washing machine, you must wash it by hand or (you must) dry- clean it.

Bấm vào đây để viết phản hồi

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *