Unit 3 – Listening – ANH 10 – CT

Tóm tắt bài

1.1. Unit 3 Lớp 10 Listening Task 1

Work in pairs. Do the slogans quiz. Then decide which slogan is the best, in your opinion. Say why.

(Làm việc theo cặp. Làm câu đố về các khẩu hiệu. Sau đó quyết định xem khẩu hiệu nào là tuyệt nhất, theo bạn. Nói tại sao?)

Guide to answer

1 – b: The ultimate driving machine (Cỗ máy tối thượng) – a car (xe hơi)

2 – f: Because I’m worth it. (Vì tôi xứng đáng) – hair products (sản phẩm làm tóc)

3 – a: Just do it (Cứ làm đi) – sport clothes (đồ thể thao)

4 – d: Don’t leave home without it. (Đừng rời khỏi nhà mà không có nó.) – a credit card (thẻ tín dụng)

5 – e: It’s good to talk (Thật tốt khi được nói chuyện) – phone network (mạng lưới điện thoại)

6 – g: Melt in your mouth, not in your hands. (Tan chảy trong miệng, không phải trong lòng bàn tay) – sweet (kẹo ngọt)

7 – c: Think different. (Nghĩ khác đi) – a computer (máy vi tính)

1.2. Unit 3 Lớp 10 Listening Task 2

Read the Listening Strategy. You are going to hear an advertisement for bread. What kind of language do you think you will hear? Choose one from the list below.

(Đọc Chiến thuật Nghe hiểu. Bạn sẽ nghe một quảng cáo về bánh mì. Bạn nghĩ bạn sẽ nghe kiểu ngôn ngữ nào? Chọn một trong danh sách bên dưới.)

Listening Strategy (Chiến thuật Nghe hiểu)

In listening tasks, the instructions and questions usually give you some idea of the kind of topic and the type of language you are going to hear. Reading them carefully before you listen will help you to tune in.

(Trong bài nghe, các hướng dẫn và câu hỏi thường cho bạn vài suy nghĩ về thể loại của chủ đề và loại ngôn ngữ bạn sắp nghe. Đọc chúng kĩ càng trước khi nghe sẽ giúp bạn nghe được.)

Language for: (Ngôn ngữ dùng để)

a. agreeing and disagreeing (đồng ý và phản đối)

b. giving directions (chỉ đường)

c. narrating events (tường thuật sự kiện)

d. complaining (than phiền)

e. persuading (thuyết phục)

Guide to answer

Language for: (Ngôn ngữ dùng để)

e. persuading (thuyết phục)

1.3. Unit 3 Lớp 10 Listening Task 3

Listen to the advert and complete these phrases. Write one to three words for each gap. Do the phrases support your answer to exercise 2?

(Lắng nghe quảng cáo và hoàn thành những cụm từ sau. Viết một đến ba từ cho mỗi chỗ trống. Những cụm từ này có hỗ trợ câu trả lời của bạn trong bài tập 2 không?)

1. _____ Hathaway’s new organic bread?

2. _____ for sandwiches and toast.

3. _____ Hathaway’s organic wholemeal.

4. _____ the day with Hathaway.

Guide to answer

1. Why not try Hathaway’s new organic bread?

2. It’s perfect for sandwiches and toast.

3. Ask for Hathaway’s organic wholemeal.

4. Start the day with Hathaway.

Tạm dịch

1. Tại sao không thử bánh mì hữu cơ mới của Hathaway?

2. Nó hoàn hảo cho bánh mì sandwich và bánh mì nướng.

3. Yêu cầu mua bột mì hữu cơ của Hathaway.

4. Bắt đầu ngày mới với Hathaway.

1.4. Unit 3 Lớp 10 Listening Task 4

In pair, take turns to ask and answer the questions below about the advert in exercise 3.

(Theo cặp, lần lượt hỏi và trả lời các câu hỏi dưới đây về trạng ngữ trong bài tập 3.)

1. Is it a good advert in your opinion? Why?/ Why not?

2. Is it aimed at children or adults?

3. Which extract from exercise 3 do you think is the slogan?

Guide to answer

1. Is it a good advert in your opinion? Why?/ Why not? (Theo quan điểm của bạn thì đây có phải là một quảng cáo tốt không? Tại sao/ Tại sao không?)

In my way of thinking, this is a good advert as it attracts my attention about a new kind of bread.

(Theo suy nghĩ của mình thì đây là một quảng cáo tốt vì nó thu hút sự chú ý của mình về loại bánh mì mới.)

2. Is it aimed at children or adults? (Quảng cáo này nhắm đến đối tượng trẻ em hay người lớn?)

It aimed at adults(Quảng cáo này nhắm đến đối tượng người lớn.)

3. Which extract from exercise 3 do you think is the slogan? (Đoạn nào trong bài 3 mà bạn nghĩ nó là khẩu hiệu?)

Start the day with Hathaway. (Hãy khởi đầu ngày mới cùng Hathaway.)

1.5. Unit 3 Lớp 10 Listening Task 5

Read situations 1-4 below. What kind of language from exercise 2 (a-e) would you expect to hear in each situation?

(Đọc các tình huống 1 – 3 bên dưới. Thể loại ngôn ngữ nào từ bài tập 2 (a-e) bạn mong được nghe trong các trường hợp bên dưới?)

1. an advertising executive in a business meeting

2. somebody telling a friend what happened earlier

3. somebody trying to follow a satnav

Guide to answer

1. a/e

An advertising executive in a business meeting (một quản trị tiếp thị trong một buổi họp doanh nghiệp)

a. agreeing and disagreeing (đồng ý và phản đối); e. persuading (thuyết phục)

2. c

Somebody telling a friend what happened earlier (ai đó nói một người bạn chuyện đã xảy ra trước đó.)

c. narrating events (tường thuật sự kiện)

3. b

Somebody trying to follow a satnav (ai đó cố gắng theo dõi một hệ thống định vị vệ tinh)

b. giving directions (chỉ đường)

1.6. Unit 3 Lớp 10 Listening Task 6

Now listen to the four situations. Match them with sentences A-D below.

(Bây giờ hãy lắng nghe bốn tình huống. Ghép chúng với các câu A-D bên dưới.)

A. Not everyone is happy with the final decision. (Không phải ai cũng vui vẻ với quyết định cuối cùng.)

B. One of the speakers was very unlucky. (Một trong những người nói rất không may.)

C. This person finds it impossible to make a decision. (Người này cảm thấy không thể đưa ra quyết định.)

D. This person gets confused and cross. (Người này cảm thấy bị khó hiểu và cáu giận.)

Guide to answer

1. B

2. D

3. A

1.7. Unit 3 Lớp 10 Listening Task 7

Listen again. Complete the adjectives with the ending that you hear, -ed or -ing.

(Lắng nghe một lần nữa. Hoàn thành các tính từ với đuôi mà bạn nghe thấy, -ed hoặc -ing.)

1. annoy__

2. disappoint__

3. confus__

4. exhaust__

5. bor__

6. amus__

7. satisf__

8. shock__

Guide to answer

1. annoying

2. disappointed

3. confusing

4. exhausted

5. boring

6. amusing

1.8. Unit 3 Lớp 10 Listening Task 8

Write and perform your own TV advert in groups. Choose from the products below or use your own ideas. Think of five adjectives to describe the product and make up a good slogan.

(Viết và trình diễn quảng cáo TV theo nhóm. Chọn các sản phẩm ở dưới hoặc sử dụng ý tưởng của bạn. Nghĩ ra năm tính từ để mô tả sản phẩm và tạo một khẩu hiệu hay.)

computer game   electric car   fruit snack   online language course   smartphone   sports club trainers

Guide to answer

Advert for trainers: (quảng cáo cho quần bò)

– this kind of trainers is very worth to buy (kiểu quần bò này rất đáng mua.)

– it helps you run faster and lighter, your feet are smoother. (nó giúp bạn chạy nhanh và nhẹ hơn, chân bạn mượt hơn.)

Bài tập minh họa

Should your children watch TV everyday, in your opinion? Why? Why not?

(Theo bạn, con bạn có nên xem TV hàng ngày không? Tại sao? Tại sao không?)​

Key

In my opinion, it also depend how much time my children spend watching TV. For example, my children have dinner and then they do their homework. When they finish it, they can watch TV half an hour or one hour. That’s really fine. It makes them relax and sometimes broaden their knowledge.

Bấm vào đây để viết phản hồi

Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *