Unit 2 – Describe a Special Day – ANH 10 – CD

Tóm tắt bài

1.1. Unit 2 lớp 10 Language Expansion Task A

Look at the photos. They are about special days in different countries. Where in the world do you think they are? (Nhìn vào những bức ảnh. Họ nói về những ngày đặc biệt ở các quốc gia khác nhau. Bạn nghĩ họ đang ở đâu trên thế giới?)

Guide to answer

Tết (Lunar New Year – Vietnam)

Independence day – America

Carnival – Brazil

Diwwali – India

Eid – UAE

1.2. Unit 2 lớp 10 Language Expansion Task B

Match the sentences to the photos. Write the numbers on the photos. (Nối các câu với các bức ảnh. Viết các số trên các bức ảnh.)

1. People celebrate this day in October or November by lighting lamps and candies.

2. In Brazi, people oflen dress up in costumes for this festival. It’s a big party!

3. Vietnamese people decorate the streets and houseos on this special day.

4. In the Unlied States, there are alweays fireworks at night on this day.

5. Muslims often give presents on this day.

Guide to answer

Tạm dịch

1. Mọi người thường ăn mừng ngày này vào tháng 10 hoặc tháng 11 bằng cách thắp đèn và nến.

2. Ở Brazil, mọi người thường ăn mặc trong những bộ trang phục sặc sỡ cho lễ hội này. Nó là một bữa tiếng lớn.

3. Ở Việt Nam mọi người trang trí đường phố và nhà vào ngày đặc biệt này.

4. Ở Mỹ, có rất nhiều pháo hoa vào ngày này.

5. Người đạo hồi tặng quà vào ngày này.

1.3. Unit 2 lớp 10 Language Expansion Task C

Complete the sentences with the words in blue from B. (Hoàn thành câu với các từ màu xanh ở bài B.)

1. Diwali is called the festival of light.

2. We watch the ____ in the sky on New Year’s Eve.

3. On Halloween, children dress up in _____

4. During Diwali, people in India ____ streets and houses in many colors.

5. Mexicans ____ the Day of the Dead from October 31st to November 2nd.

6. I get _____ on my birthday, and I often have a big ____ with my family and friends.

Guide to answer

1. festival

2. fireworks

3. costumes

4. decorate

5. celebrate

6. presents / party

Tạm dịch

1. Diwalli được gọi là lễ hội của ánh sáng.

2. Chúng ta xem pháp hoa ở trên trời vào đêm giao thừa.

3. Vào dịp Halloween, trẻ em mặc những bộ đồ đẹp.

4. Vào ngày lễ Diwalli, mọi người ở Ấn đồ trang chí nhà đường phố và nhà cửa rất rực rỡ.

5. Người Mexico kỉ niệm “ Ngày của cái chết” từ 31/10 đến 2/11.

6. Tớ nhận được quà từ các bạn trong ngày sinh nhật, và tớ thường có một bữa tiệc lớn với gia đình và bạn bè.

1.4. Unit 2 lớp 10 Language Expansion Task D

Discuss the question about your country. (Thảo luận các câu hỏi về quốc gia của bạn.)

1. When do you have special days?

What do you do?

2. Do you watch fireworks?

If so, when?

3. Do you wear costumes?

If so, when?

4. Do you give presents?

If so, when?

Guide to answer

1. I have special days in the end of year in lunar calendar.

I redecorate my house and streets.

2. Yes, I do. I watch fireworks in New Year’Eva.

3. No, I don’t.

4. Yes, I give present on others’ birthday.

Tạm dịch

1. Tớ có những ngày đặc biệt cuối năm theo âm lịch.

Tớ trang trí lại ngôi nhà và đường phố của mình.

2. Có, tớ làm. Tớ xem pháo hoa ở New Year’Eva.

3. Không, tớ không.

4. Có, tớ tặng quà vào ngày sinh nhật của người khác.

1.5. Unit 2 lớp 10 Grammar Task E

Unscramble the words to make sentences. (Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu.)

1. always / fireworks / we / watch / on / New Year’s Eve

2. Valentine’s Day / never /l/ send / on / cards

3. sometimes / we / neighbors / visit / on / New Year’s Day

4. I/ often/get/on/my/ don’t/presents / birthday

5. usually / it’s / Independence Day / hot / on

Guide to answer

1. We always watch fireworks on New Year’ Eva.

2. I never send cards on Valentine’s Day.

3. We sometimes visit neighbors on New Year’s Day.

4. I don’t often get presents on my birthday.

5. It’s usually hot on Independence Day.

Tạm dịch

1. Chúng tớ luôn xem pháo hoa vào đêm giao thừa.

2. Tớ không bao giờ gửi thiệp vào Ngày lễ tình nhân.

3. Đôi khi chúng tớ đến thăm hàng xóm vào Ngày đầu năm mới

4. Tớ không thường xuyên nhận được quà vào ngày sinh nhật của mình

5. Trời thường nóng vào Ngày Quốc khánh

1.6. Unit 2 lớp 10 Grammar Task F

Take turns. Tell a partner which sentences in E are true for you (Đổi vai cho nhau. Nói với bạn của mình câu nào là đúng với mình)

Guide to answer

The sentences in E are true for me:

1. We always watch fireworks on New Year’Eva.

3. We sometimes visit neighbors on New Year’s Day.

Tạm dịch

1. Chúng tớ luôn xem pháo hoa vào đêm Giao thừa.

3. Đôi khi chúng tớ đến thăm hàng xóm vào Ngày đầu năm mới.

1.7. Unit 2 lớp 10 Conversation Task G

Listen to the conversation about a special day. How do Diego and Chuck show interest? Check the phrases and question you hear. (Nghe cuộc trò chuyện về một ngày đặc biệt. Diego và Chuck thể hiện sự quan tâm như thế nào? Kiểm tra các cụm từ và câu hỏi bạn nghe)

Diego: What do you do on New Year’s Eve?

Chuck: Well, we sometimes go downtown. There are always fireworks.

Diego: Really?

Chuck: Yes, it’s really pretty. What about you?

Diego: No, we never have fireworks, but we often go to a friend’s house.

Chuck: Cool. Do you give presents?

Diego: No, we don’t. We do that on Christmas. On New Year’s Eve, we just have a big party!

Tạm dịch

Diego: Bạn thường làm gì vào đêm giao thừa vậy?

Chuck: Ừ, mình thường xuống phố.Ở đó luôn luôn có pháo hoa

Diego: Thật á?

Chuck: Ừ, nó thật sự rất đẹp. Bạn thì sao?

Diego: Không, chúng mình không bao giờ xem pháo hoa, nhưng chúng tớ thường đến nhà bạn.

Chuck: Tuyệt. Cậu có tặng quà không?

Diego: Không. Chúng tớ làm điều đấy vào Giáng Sinh. Vào ngày giao thừa, chúng tớ chỉ có một bữa tiệc lớn.

1.8. Unit 2 lớp 10 Conversation Task H

Practice the conversation with a partner. Switch roles and practice it again. (Luyện tập đoạn hội thoại với bạn cùng nhóm. Đổi vai và luyện tập lại lần nữa)

Guide to answer

Học sinh thực hành đoạn hội thoại ở bài tập G

Diego: What do you do on New Year’s Eve?

Chuck: Well, we sometimes go downtown. There are always fireworks.

Diego: Really?

Chuck: Yes, it’s really pretty. What about you?

Diego: No, we never have fireworks, but we often go to a friend’s house.

Chuck: Cool. Do you give presents?

Diego: No, we don’t. We do that on Christmas. On New Year’s Eve, we just have a big party!

GOAL CHECK

1. Prepare answers for these questions on your notebook (Chuẩn bị câu trả lời cho những câu hỏi này trên sổ tay của bạn)

  • What day is special to you? (Ngày nào là đặc biệt đối với bạn?)
  • What do you do? (Bạn làm nghề gì?)
  • Who do you spend it with? (Bạn dùng nó với ai?)
  • What do you wear? (Bạn mặc gì?)
  • Do you have fireworks? Decorations? Presents? (Bạn có pháo hoa không? Đồ trang trí? Quà tặng?)

2. In pairs, talk about your special day. Show interest and ask follow-up questions (Theo cặp, hãy nói về ngày đặc biệt của bạn. Thể hiện sự quan tâm và đặt các câu hỏi tiếp theo)

Bài tập minh họa

Put the Adverb of Frequency in the correct places (Đặt trạng từ chỉ sự thường xuyên vào đúng vị trí)

1. I am late for school. (usually)

2. I play soccer with my friends at the weekend. (often)

3. She is careful with her toys. (always)

4. My family has a great vacation in summer. (sometimes)

5. My sister come to the zoo. (never)

6. They are sick in winter. (usually)

7. He watches TV every night. (often)

Key

1. I am usually late for school.

2. I often play soccer with my friends at the weekend

3. She is always careful with her toys.

4. My family sometimes has a great vacation in summer.

5. My sister never come to the zoo.

6. They are usually sick in winter.

7. He often watches TV every night.

Post a comment

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *