Unit 1 – Ask for Personal Information – ANH 10 – CD

Tóm tắt bài

1.1. Unit 1 lớp 10 Listening Task A

Look at the photos. Guess the missing information with a partner.

(Nhìn vào các bức ảnh. Đoán thông tin còn thiếu với bạn của em.)

Học sinh trao đổi với nhau và đưa ra câu trả lời

Name: tên

Nationality: quốc tịch

City: thành phố

Country: quốc gia

Occupation: nghề nghiệp

1.2. Unit 1 lớp 10 Listening Task B

Listen to four interviews. Complete the profiles.

(Nghe bốn cuộc phỏng vấn. Hoàn thành các lí lịch trích ngang.)

Guide to answer

1. 

Name: Kyoko Hashimoto

Nationality: Japanese

City: Tokyo

Country: Japan

Occupation: engineer

2. 

Name: Luis Gomez

Nationality: Peruvian

City: Lima

Country: Peru

Occupation: doctor

3. 

Name: Jim Waters

Nationality: Canadian

City: Stratford

Country: Canada

Occupation: Farmer

4. 

Name: Bianca da Silva

Nationality: Brazillan

City: Rio de Janeiro

Country: Brazil

Occupation: Musician

1.3. Unit 1 lớp 10 Vocabulary Task C

Write the countries and nationalities to complete the table.

(Viết các quốc gia và dân tộc vào bảng.)

Guide to answer

2. China

3. Australia

4. Mexican

5. Japan

6. Irish

1.4. Unit 1 lớp 10 Pronunciation Task D

Listen to the countries and nationalities in the table. Underline the stressed syllables. Then listen again and repeat.

(Nghe các quốc gia và dân tộc trong bảng. Gạch chân các âm tiết có trọng âm. Nghe và nhắc lại.)

Guide to answer

1.5. Unit 1 lớp 10 Pronunciation Task E

In pairs, look at the people in the map on page 4 again. Say new sentences about each person’s nationality.

(Làm việc theo cặp, hãy nhìn lại những người trong bản đồ ở trang 4. Nói những câu mới về quốc tịch của mỗi người.)

Guide to answer

– Gabriela is Peruvian.

– Kaya is South African

– Frank is Irish.

– Cho is Korean

– Marie is French. 

– Hương is Vietnamese

– Yaseen is Jordanian.

– Nicolas is Australian

– Luis is Brazilian.

1.6. Unit 1 lớp 10 Pronunciation Task F

Do you have friends from other countries? What are their nationalities?

(Em có bạn bè từ các quốc gia khác không? Quốc tịch của họ là gì?)

Guide to answer

Yes, I have friends from other countries. They are Canadian and Australian.

1.7. Unit 1 lớp 10 Pronunciation Task G

Make Wh- questions for these answers.

(Đặt câu hỏi Wh- cho các câu trả lời.)

1. I’m from South Korea.

⇒ Where are you from?

2. My English teacher are Mr.Samuel and Mrs. Gomez ___________

3. Her name is Karia Lopez ____________

4. She’s 32 years old. _____________

5. They’re Canadian. __________________

6. The doctor is nice and friendly. ____________

Guide to answer

1. Where are you from?

2. What are your English teachers’ name?

3. What is her name?

4. How old is she?

5. What are their nationalities?

6. How is the doctor?

Tạm dịch

1. Bạn đến từ đâu?

2. Tên giáo viên tiếng Anh của bạn là gì?

3. Tên cô ấy là gì?

4. Cô ấy bao nhiêu tuổi?

5. Quốc tịch của họ là gì?

6. Thế nào là bác sĩ?

1.8. Unit 1 lớp 10 Pronunciation Task H

In pairs, ask for personal information. Ask and answer five Wh- questions.

(Làm việc theo cặp, hỏi thông tin cá nhân. Hỏi và trả lời 5 câu hỏi Wh-)

Guide to answer

– Who is your father?

– He is a farmer.

– What is his name?

– His nam is Quang.

– How old is he?

– He is 52 years old.

– How is he?

– He is an friendly person.

 – What is his nationality?

– He is Vietnamese.

Tạm dịch

– Bố của bạn là ai?

– Ông ấy là nông dân.

– Tên của ông ấy là gì?

– Ông ấy tên là Quang.

– Ông ấy bao nhiêu tuổi?

– Ông ấy 52 tuổi.

– Ông ấy như thế nào?

– Ông ấy là một người thân thiện.

– Quốc tịch của ông ấy là gì?

– Ông ấy là người Việt Nam.

1.9. Unit 1 lớp 10 Pronunciation Task I

Work in pairs. Student A chooses a card below. Student B asks Yes/No and Wh- questions to find out which card Student A has.

(Làm việc theo cặp. Học sinh A chọn một thẻ bên dưới. Học sinh B hỏi các câu hỏi Có / Không và câu hỏi Wh- để tìm xem Học sinh A có thẻ nào.)

Name: Andrew

Nationality: American

Age: 28

Job: Pilot

Name: Ji-won

Nationality: Korean

Age: 23

Job: Architect

Name: Soo-bin

Nationality: Korean

Age: 30

Job: Architect

Name: Pablo

Nationality: Argentinian

Age: 28

Job: Doctor

Name: Helen

Nationality: American

Age: 30

Job: Doctor

Name: Anh

Nationality: Vietnamese

Age: 28

Job: Teacher

Guide to answer

Học sinh thực hành theo cặp.

GOAL CHECK

Play “Who am I?” in small groups. One student chooses a famous person. The others ask for personal information. You can ask 10 Yes/ No or Wh- questions. Try to guess the person without asking for the name (Chơi “Tôi là ai?” trong những nhóm nhỏ. Một học sinh chọn một người nổi tiếng. Những người khác yêu cầu thông tin cá nhân. Bạn có thể hỏi 10 câu hỏi Yes / No hoặc Wh-. Cố gắng đoán người mà không cần hỏi tên.)

Bài tập minh họa

Complete the interview (Hoàn thành đoạn phỏng vấn sau)

Reporter: (1) ____________________________?

Celebrity: My real name is Eric Stanely Smith

Reporter: (2) ____________________________?

Celebrity: I am twenty-five years old.

Reporter: (3) ____________________________?

Celebrity: I made my first record in 2007

Reporter: (4) ____________________________?

Celebrity: I live in the centre of London

Reporter: (5) ____________________________?

Celebrity: Paris is my favorite city

Reporter: (6) ____________________________?

Celebrity: I go there three times a year

Reporter: (7) ____________________________?

Celebrity: My next live performance will be in New York

Reporter: (8) ____________________________?

Celebrity: No, I have never been to New York before

Reporter: Well, good luck then.

Key

1. What is your real name?

2. How old are you?

3. When did you make your first record?

4. Where do you live?

5. What’s your favorite city?

6. How often do you go there?

7. Where will your next live performance be?

8. Have you ever been to New York?

Post a comment

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *