Grammar Reference Unit 10: Lesson A, B, C – ANH 10 – CD

Tóm tắt bài

1.1. Grammar Reference Unit 10 lớp 10 Task A

Change the direct speech into reported speech

(Thay lời nói trực tiếp thành lời tường thuật)

1. “I will need to work very long hours tomorrow.”

He explained that ___________.

2. “We are taking the bus to school.” 

They said that ___________.

3. “I’ll try to get 100% on tests at school.”

Jane promised that ___________.

4. “l don’t want to eat any more vegetables.”

Susan told her mom that ___________.

5. “l’m going to buy a better laptop next year.”

I said that ___________.

Guide to answer

1. He explained that he would need to work every long hours the next day.

2. They said that they were taking the bus to school.

3. Jane promised that she would try to get 100% on tests at school.

4. Susan told her mom that she didn’t want to eat any more vegetables.

5. I said that I was going to buy a better laptop next year.

Tạm dịch

1. Anh ấy giải thích rằng anh ấy sẽ cần phải làm việc nhiều giờ vào ngày hôm sau.

2. Họ nói rằng họ đang đi xe buýt đến trường.

3. Jane hứa rằng cô ấy sẽ cố gắng đạt 100% trong các bài kiểm tra ở trường.

4. Susan nói với mẹ rằng cô ấy không muốn ăn bất kỳ loại rau nào nữa.

5. Tôi đã nói rằng tôi sẽ mua một chiếc máy tính xách tay tốt hơn vào năm tới.

1.2. Grammar Reference Unit 10 lớp 10 Task B

Change the reported speech into direct speech (Thay lời nói tường thuật thành lời nói trực tiếp)

1. Bình said that he would learn to play basketball.

“_____________”, Bình said.

2. Nga told me that she loved eating fast food. 

“_____________”, Nga told me.

3. John complained that his sister watched too much TV.

“_____________”, John complained.

4. Lan said that she would take the bus home the next afternoon.

“_____________”, Lan said.

5. David explained that he was doing exercise at that moment.

“_____________”, David explained.

Guide to answer

1. I will learn to play basketball“, Bình said.

2.I love eating fast food“, Nga told me.

3.My sister watches too much TV“, John complained.

4. I will take the bus home tomorrow afternoon“, Lan said.

5.I am doing exercise now“, David explained.

Tạm dịch

1. “Tôi sẽ học chơi bóng rổ”, Bình nói.

2. “Tôi thích ăn đồ ăn nhanh”, Nga nói với tôi.

3. “Em gái tôi xem TV quá nhiều”, John phàn nàn.

4. “Chiều mai tôi sẽ bắt xe buýt về nhà”, Lan nói.

5. “Tôi đang tập thể dục bây giờ”, David giải thích.

1.3. Grammar Reference Unit 10 lớp 10 Task C

Turn the following questions into reported speech (Chuyển các câu hỏi sau thành lời nói gián tiếp)

1. “How do they get downtown?”

⇒ He asked her how ____________.

2. “How long are you staying at the hotel?”

⇒ Nam asked me ____________.

3. “Do you have time for a walk?”

⇒ Greg asked me ____________.

4. “What are your favorite books?”

⇒ She asked me ____________.

5. “When will you start the lesson?”

⇒ He asked her ____________.

Guide to answer

1. “How do they get downtown?”

⇒ He asked her how they got downtown.

2. “How long are you staying at the hotel?”

⇒ Nam asked me how long I was staying at the hotel.

3. “Do you have time for a walk?”

⇒ Greg asked me if I had time for a walk.

4. “What are your favorite books?”

⇒ She asked me what my favorite books were.

5. “When will you start the lesson?”

⇒ He asked her when she would start the lesson.

Tạm dịch

1. “Làm thế nào để họ đến trung tâm thành phố?”

⇒ Anh ấy hỏi cô ấy làm thế nào họ đến được trung tâm thành phố.

2. “Bạn ở khách sạn bao lâu?”

⇒ Nam hỏi tôi đã ở khách sạn bao lâu.

3. “Bạn có thời gian để đi dạo không?”

⇒ Greg hỏi tôi có thời gian để đi dạo không.

4. “Những cuốn sách yêu thích của bạn là gì?”

⇒ Cô ấy hỏi tôi những cuốn sách yêu thích của tôi là gì.

5. “Khi nào bạn sẽ bắt đầu bài học?”

⇒ Anh ấy hỏi cô ấy khi nào cô ấy sẽ bắt đầu bài học.

1.4. Grammar Reference Unit 10 lớp 10 Task D

Turn the following reported speech into direct questions (Chuyển các câu nói gián tiếp sau đây thành các câu hỏi trực tiếp)

1. Mary asked me why I wanted that expensive hat.

⇒ Mary asked me “____________”

2. He father asked the young girl where she wanted to go.

⇒ The father asked the young girl “____________”

3. Ann asked me if I could cook her a Vietnamese meal.

⇒ Ann asked me “____________”

4. Eric wondered whether I wanted to do homework with him.

⇒ Eric wondered “____________”

5. I asked the lady where she came from.

⇒ I asked the lady “____________”

Guide to answer

1. Mary asked me why I wanted that expensive hat.

⇒ Mary asked me “Why do you want this expensive hat?

2. He father asked the young girl where she wanted to go.

⇒ The father asked the young girl “Where do you want to go?

3. Ann asked me if I could cook her a Vietnamese meal.

⇒ Ann asked me “Can you cook me a Vietnamese meal?

4. Eric wondered whether I wanted to do homework with him.

⇒ Eric wondered “Do you want to do homework with me?

5. I asked the lady where she came from.

⇒ I asked the lady “Where do you come from?

Tạm dịch

1. Mary hỏi tôi tại sao tôi muốn chiếc mũ đắt tiền đó.

⇒ Mary hỏi tôi “Tại sao bạn muốn chiếc mũ đắt tiền này?”

2. Ông bố hỏi cô gái trẻ muốn đi đâu.

⇒ Người cha hỏi cô gái trẻ “Con muốn đi đâu?”

3. Ann hỏi tôi liệu tôi có thể nấu cho cô ấy một bữa ăn Việt Nam không.

⇒ Ann hỏi tôi “Bạn có thể nấu cho tôi một bữa ăn Việt Nam không?”

4. Eric tự hỏi liệu tôi có muốn làm bài tập về nhà với anh ấy không.

⇒ Eric tự hỏi “Bạn có muốn làm bài tập về nhà với tôi không?”

5. Tôi hỏi người phụ nữ rằng cô ấy đến từ đâu.

⇒ Tôi hỏi người phụ nữ “Cô đến từ đâu?”

Bài tập minh họa

Change these sentences into reported speech (Thay đổi những câu này thành câu tường thuật)

1. The man said to his daughter, “ Did you feel sick yesterday ?”

2. Paul asked his mother, “Shall I put this wardrobe here ?”

3. “Can you lend me some money to buy this book, please Nam ?”, Uyen asked.

4. “ Will you be ready to start the course tonight ?”, she asked us.

5. My brother said to his best friend, “If I were you, I would be patient in this situation”

Key

1. The man asked his daughter if she had felt sick the day before

2. Paul asked his mother if he would put that wardrobe there

3. Uyen asked Nam to lend her some money to buy that book

4. She asked us if/ whether we would be ready to start the course that night.

5. My brother said to his best friend if he had been his friend, he would have been patient in that situation

Post a comment

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *