Trắc nghiệm đơn điệu hàm số

Trắc nghiệm đơn điệu hàm số – ôn tập bài học.

44

Làm bài

Kết thúc


Created on

Toan 12

Trắc nghiệm Tính Đơn điệu của hàm số 1

Làm kiểm tra cuối bài học Tính đơn điệu hàm số.

1 / 20

Category: Đơn điệu nhận biết

1. Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có bảng xét dấu của đạo hàm như sau . Mệnh đề nào đúng>

2 / 20

Category: Đơn điệu

2. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số \(m\) để hàm số \(y = \frac{1}{3}{x^3} - \left( {m - 1} \right){x^2} - 4mx\) đồng biến trên đoạn \(\left[ {1;{\rm{ 4}}} \right]\).

3 / 20

Category: Đơn điệu

3. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số \(m\) để hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} - 3(m + 1)x - m - 1\) nghịch biến biến trên đoạn \(\left[ { - 1;{\rm{3}}} \right]\).

4 / 20

Category: Đơn điệu

4. Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = x{\left( {x - 1} \right)^2}{\left( {x + 1} \right)^3}\left( {x - 2} \right)\). Hàm số \(y = f\left( x \right)\) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

5 / 20

Category: Đơn điệu nhận biết

5. Hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} + 1 \) nghịch biến trên khoảng nào?

6 / 20

Category: Đơn điệu nhận biết

6. Tìm khoảng đồng biến của hàm số: \(y = {x^4} - 6{x^2} + 8x + 1\).

7 / 20

Category: Đơn điệu

7. Cho hàm số \(y = \frac{{{x^2} - 1}}{x}\). Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng.

8 / 20

Category: Đơn điệu

8. Tìm tất cả giá trị thực của tham số \(m\) để hàm số \(y = \frac{1}{3}{x^3} - 2m{x^2} + 4x - 5\) đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty; + \infty } \right)\).

9 / 20

Category: Đơn điệu

9. Có bao nhiêu số nguyên để hàm số \(y = (m^2-1){x^3} + (m – 1)x^2 – x+ 4\) nghịch biến trên khoảng \(\left( { - \infty; + \infty } \right)\)?

10 / 20

Category: Đơn điệu

10. Cho hàm số \(y = {x^3} - 3m{x^2} + mx\). Tìm \(m\) để hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( {1; + \infty } \right)\).

11 / 20

Category: Đơn điệu

11. Cho hàm số \(y = - {x^3} - m{x^2} + \left( {4m + 9} \right)x + 8\), với \(m\) là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên\(\left( { - \infty; + \infty } \right)\)?

12 / 20

Category: Đơn điệu nhận biết

12. Cho hàm số \(y = \frac{{x + 3}}{{1 - x}}\). Mệnh đề nào sau đây sai?

13 / 20

Category: Đơn điệu nhận biết

13. Cho hàm số \(y = \frac{{2x - 1}}{{x + 1}}\). Khẳng định nào sau đây đúng?

14 / 20

Category: Đơn điệu nhận biết

14. Hỏi hàm số \(y = - 4{x^4} + 1\) nghịch biến trên khoảng nào?

15 / 20

Category: Đơn điệu

15. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số \(m\) để hàm số \(y = \frac{m}{3}{x^3} - \left( {m + 1} \right){x^2} + \left( {m - 2} \right)x - 3m\) nghịch biến trên khoảng \(\left( { - \infty; + \infty } \right)\)

16 / 20

Category: Đơn điệu

16. Cho hàm số bậc ba\(y = f\left( x \right)\), hàm số\(y = f'\left( x \right)\) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số\(g(x) = f\left( { - x - {x^2}} \right)\) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

17 / 20

Category: Đơn điệu

17. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên \(\mathbb{R}\)?

18 / 20

Category: Đơn điệu nhận biết

18. Cho hàm \(y = \sqrt {{x^2} - 6x + 5} \). Mệnh đề nào sau đây là đúng?

19 / 20

Category: Đơn điệu nhận biết

19. Cho hàm số \(y = - \frac{1}{4}{x^4} + 2{x^2} - 1\). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

20 / 20

Category: Đơn điệu

20. Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có bảng xét dấu của đạo hàm như sau: . Hàm số \(f\left( {1 - 2x} \right)\) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Your score is

The average score is 36%