2.1- Phương pháp:

Cần lưu ý đến thứ tự các phản ứng: Ion kim loại trong các dung dịch muối lần lượt bị khử theo thứ tự giảm dần tính oxi hóa. Nghĩa là kim loại sẽ tác dụng với ion kim loại có tính oxi hóa mạnh trước.

Ví dụ: Cho Mg (z mol) phản ứng với dung dịch chứa đồng thời FeSO4 a mol và CuSO4 b mol thì ion Cu2+ sẽ bị khử trước và bài toán dạng này thường giải theo 3 trường hợp:

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu  (1)

Mg + FeSO4  → MgSO4 + Fe  (2)

TH 1: Chỉ xảy ra pứ(1). Nghĩa là pứ(1) xảy ra vừa đủ lúc đó dung dịch sau phản ứng gồm: MgSO4, FeSO4 chưa phản ứng và chất rắn chỉ có Cu.

TH 2: Xảy ra cả 2 pứ(1) và (2) vừa đủ. Nghĩa là dung dịch thu được chỉ có MgSO4 và chất rắn gồm Cu và Fe.

TH 3: Pứ(1) xảy ra hết và pứ(2) xảy ra một phần, lúc này lại có 2 khả năng xảy ra

      – Sau phản ứng (2) FeSO4 dư:

Số mol FeSO4  dư là (a-x) mol với x là số mol FeSO4 tham gia phản ứng (2).

Lúc đó dung dịch sau phản ứng gồm: MgSO4, FeSO4dư và chất rắn gồm Cu và Fe.

- Sau phản ứng (2) Mg dư:

Số mol Mg dư là z – (a+b) với (a+b) là số mol Mg phản ứng với 2 muối.

Lúc đó dung dịch sau phản ứng gồm: MgSO4 và chất rắn gồm Cu, Fe và Mg dư.

Bài toán dạng này thường chỉ xảy ra trường hợp 3, để giải được ta cần chú ý qui tắc sắp xếp của dãy điện hóa, cặp chất nào xảy ra trước và chú ý cách đặt số mol vào phương trình cho phù hợp. Phải xác định được dung dịch và chất rắn sau phản ứng gồm những chất nào với số mol bao nhiêu.

 

Câu 1:  Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là

A. 2,80.                                  B. 2,16.                       C. 4,08.                      D. 0,64.

(Trích Đề thi TSĐH khối B – năm 2009)

kltdddchuahhmuoi1 Phương pháp giải bài toán một kim loại tác dụng với dung dịch chứa hỗn hợp  muối

Câu 2:   Cho hỗn hợp bột gồm 2,7gam Al và 5,6gam Fe vào 550ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Gía trị của m là (biết thứ tự trong dãy thế điện hóa Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)

A. 59,4.                      B. 64,8.                       C. 32,4.                      D. 54.

(Trích-Đề Đại học khối A năm 2008)

kltdddchuahhmuoi2 Phương pháp giải bài toán một kim loại tác dụng với dung dịch chứa hỗn hợp  muối

 

Câu 3:   Cho m1 gam Al vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 0,3M và AgNO3 0,3M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m2 gam chất rắn X. Nếu cho m2 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 0,336 lít khí (ở đktc). Giá trị của m1 và m2 lần lượt là

A. 8,10 và 5,43.                    B. 1,08 và 5,43.         C. 0,54 và 5,16.        D. 1,08 và 5,16.

(Trích Đề thi TSCĐ khối B – năm 2009)

kltdddchuahhmuoi3 Phương pháp giải bài toán một kim loại tác dụng với dung dịch chứa hỗn hợp  muối

Câu 4:   Cho 0,2 mol Fe vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,2 mol Fe(NO3)3 và 0,2 mol AgNO3. Khi phản ứng hoàn toàn, số mol Fe(NO3)3 trong dung dịch bằng :

A. 0,3.                                     B.  0,2.                        C.  0,4.                        D.  0,0.

kltdddchuahhmuoi4 Phương pháp giải bài toán một kim loại tác dụng với dung dịch chứa hỗn hợp  muối

Câu 5:   Cho m (g) bột Fe vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 1M và AgNO3 4M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch 3 muối ( trong đó có một muối của Fe) và 32,4 g  chất rắn. Giá trị của m là

A. 11,2.                                  B. 16,8.                       C. 8,4.                         D. 5,6.

kltdddchuahhmuoi5 Phương pháp giải bài toán một kim loại tác dụng với dung dịch chứa hỗn hợp  muối

Câu 1:  Cho m(gam) kim loại Fe vào 1 lít dung dịch chứa AgNO3 0,1M và  Cu(NO3)2 0,1M. Sau phản ứng người ta thu được 15,28g rắn và dung dịch X. Giá trị của m là

A. 6,72.                                  B. 2,80.                       C. 8,40.                      D. 17,20.

kltdddchuahhmuoi6 Phương pháp giải bài toán một kim loại tác dụng với dung dịch chứa hỗn hợp  muối

 

 

Cùng chia sẻ!
Leave a Reply
Your email address will not be published.
  • ( will not be published )